Tulosta

Johdon kannustinjärjestelmät

Sammon hallitus hyväksyi 8.6.2010 kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat.

Koodi käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Sampo-konsernin muuttuva palkitseminen jakautuu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen palkitsemiseen. Lyhytaikainen palkitseminen perustuu vuotuiseen tulokseen, kun taas pitkäaikainen palkitseminen tapahtuu johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien muodossa. 1.1.2011 jälkeen päätettyjen lyhytaikaisten kannustimien mukaisista, merkittävän suuruisista kannustinpalkkioiden maksuista vähintään 50,1 prosenttia siirretään ainakin kolmella vuodella. Ruotsissa noudatetaan kansallista ohjetta, joiden mukaan riskinottoa sisältävissä tehtävissä toimivien maksuista lykätään vähintään 60 prosenttia.

Sammolla oli vuonna 2010 kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä.

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika. Järjestelmän voimassaoloaika umpeutui vuonna 2010.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin vuonna 2010 palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkioita 4 miljoonalla eurolla (2).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon internetsivustolla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan