Tulosta

Henkivakuutus vuonna 2010

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Avainluvut, henkivakuutus, 2010

Milj. €
2010 2009 Muutos %

Vakuutusmaksutulo

1 111

803

38

Sijoitustoiminnan nettotuotot

645

629

3

Muut tuotot

0 0
-94

Korvauskulut

-844

-628

34

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

-678

-600

13

Henkilöstökulut

-35 -29
23

Muut kulut

-49 -46 7

Rahoituskulut

-8 -8 0

Tulos ennen veroja

142 121 17
  2010 2009 Muutos

Liikekustannussuhde, %

112,1

111,0

1,1

Oman pääoman tuotto, %

36,2

97,6

-61,4

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

470

450

20

Sampo-konsernin henkivakuutustoiminnan nopea kasvu jatkui vuonna 2010 maksutulon noustessa lähes 40 prosenttia. Myös kannattavuus oli hyvä ja tulos ennen veroja nousi 17 prosenttia 142 miljoonaan euroon (121).

Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 312 miljoonaa euroa (270). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 333 miljoonaa euroa (359). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2010 aikana 75 miljoonaa euroa ja oli 436 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 36,2 prosenttia (97,6).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2010 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 6,0 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 3,1 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 61 prosenttia (68), osakesijoitusten 28 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 3 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2010 oli 11,1 prosenttia (16,8). Joulukuun 2010 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,6).

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusasema on vahva. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 1 339 miljoonaan euroon (930) vuoden 2010 lopussa. Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 25,7 prosenttia (18,6). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,5 miljardia euroa (6,8). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kasvoi edelleen nopeasti ja nousi 3,1 miljardiin euroon (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus koko vastuuvelasta kasvoi 41 prosenttiin (35).

Suomen toiminnassa vakuutuksenottajien vuonna 2010 saama kokonaistuotto oli vakuutuslajista riippuen 3,0 - 4,5 prosenttia laskuperusteisen vakuutuksen vastuuvastuuvelalle. Lisäksi maksettiin laskuperustekoron suuruudesta riippuen asiakashyvityksiä 0 - 1,1 prosenttia.

Valtaosassa Mandatum Lifen perinteisiä vakuutuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myytyjen vakuutusten laskuperustekorko on 4,5 prosenttia. Jälkimmäisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 86 miljoonalla eurolla (95). Tämän lisäksi kaikkien laskuperustekorkoisten vakuutusten laskuperustekorko on alennettu 2,5 prosenttiin vuodeksi 2011 ja 3,0 prosenttiin vuodeksi 2012 täydentämällä vastuuvelkaa 61 miljoonalla eurolla. Täydennys laskee sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen 2,5 prosenttiin vuodelle 2011 ja 3,0 prosenttiin vuodelle 2012. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on kasvattanut vastuuvelkaansa 147 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia.

Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde säilyi edellisvuoden tasolla 112,1 prosentissa (111,0). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Jos kaikki palkkiot otettaisiin laskelmassa huomioon, olisi Mandatum Life -konsernin liikekustannussuhde ollut 90,1 prosenttia (91,8). Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo ylitti ensimmäisen kerran miljardi euroa ja oli 1 111 miljoonaa euroa (803). Keskeisimmällä painopistealueella sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa maksutulo kasvoi 843 miljoonaa euroon (551) ja sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 76 prosenttia (68). Hyvä myyntimenestys oli seurausta kaikkien myyntikanavien hyvästä toiminnasta. Erityisesti varainhoitoyksikön ja yhtiön oman yritysmyyntiorganisaation menestyksekäs yhteistyö tuotti hyviä tuloksia.

Baltian maissa toimiva tytäryhtiö otti käyttöön uuden nimen vuonna 2010. Yhtiön uusi nimi on Mandatum Life Insurance Baltic SE. Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo kasvoi 42 prosenttia ja oli 60 miljoonaa euroa (42).

Mandatum Lifen markkinaosuus painopistealueellaan sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa nousi 28,2 prosenttiin (27,8). Yhtiön ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,0 prosenttia (24,8) ja markkinaosuus Baltian maissa oli 19 prosenttia (16).

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verokohtelu muuttui Suomessa lainmuutoksen myötä 1.1.2010 alkaen. Uuden lain nojalla aiemmin vain yksilöllisille eläkevakuutuksille myönnetty veroetu ulottuu uuteen, aiempaa laajempaan tuotevalikoimaan. Mandatum Life päätti vuosi sitten lopettaa aktiivisen vapaaehtoisten eläkevakuutusten tarjonnan yksityishenkilöille yhtiön päämyyntikanavan Sampo Pankin keskittyessä uuden lainsäädännön mukaisten ps-tilien markkinointiin. Vaikutus Mandatum Lifen tulokseen on vähäinen.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan