Tulosta

Vahinkovakuutus vuonna 2010

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.

Avainluvut, vahinkovakuutus, 2010

Milj. €
2010 2009 Muutos %

Vakuutusmaksutulo

3 985

3 677

8

Sijoitustoiminnan nettotuotot

487

394

24

Muut tuotot

25 23
9

Korvauskulut

-2 689

-2 477

9

Vakuutus- ja sijoitus-sopimusvelkojen muutos

-91

-33

176

Henkilöstökulut

-479

-470

2

Muut kulut

-501

-439

14

Rahoituskulut

-29

-30

-4

Tulos ennen veroja

707

644

10
  2010 2009 Muutos

Yhdistetty kulusuhde, %

92,8

92,1

0,7

Riskisuhde, %

69,1

68,0

1,1

Toimintakulusuhde, %

23,7

24,1

-0,4

Liikekulusuhde, %

17,2

17,6

-0,4

Oman pääoman tuotto, %

39,8

53,2

-13,4

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

6 392

6 807

-415


Vuoden 2010 erityispiirteeksi nousivat poikkeukselliset sääolosuhteet useimmissa Ifin toimintamaissa: ankara talvi, kuuma, myrskyinen ja rankkasateinen kesä sekä loppuvuoden aikaiset ja runsaat lumisateet.

Toinen vahinkovakuutustoiminnan konsernitilinpäätökseen heijastuva poikkeuksellinen tekijä vuonna 2010 oli Ruotsin kruunun merkittävä vahvistuminen.

Haastavista sääolosuhteista huolimatta vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja nousi 10 prosenttia vuonna 2010 ja oli 707 miljoonaa euroa (644). Yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2010 jälleen vakaalla tasolla 92.8 prosentissa (92.1) alittaen selvästi pitkän aikavälin alle 95 prosentin tavoitteen.

Vakuutustekninen tulos oli 449 miljoonaa euroa (488). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan osuus vakuutusteknisestä tuloksesta oli 53 prosenttia, Yritysasiakkaiden 28 prosenttia, Suurasiakkaiden 15 prosenttia ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 3 prosenttia.

Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) laski edellisvuodesta 11,5 prosenttiin (13,4). Oman pääoman tuotto säilyi hyvänä ja oli 39,8 prosenttia (53,2). Käyvän arvon rahasto nousi 315 miljoonaan euroon (105).

Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan riskisuhde heikkeni poikkeuksellisten sääolojen seurauksena 68.9 prosenttiin (68.0). Parantuneesta toimintakulusuhteesta johtuen yhdistetty kulusuhde nousi vain hieman 93,0 prosenttiin (92,5). Myös Yritysasiakkaissa toimintakulusuhde parani edellisvuoteen verrattuna, mutta 69,8 prosenttiin (68,3) heikentyneestä riskisuhteesta johtuen yhdistetty kulusuhde nousi 93,5 prosenttiin (92,6).

Suurasiakkaat-liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde parani 90,6 prosenttiin (90,7) myönteisen kustannuskehityksen ansiosta. Riskisuhde säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 71,9 prosenttia (71,6). Baltiassa ja Venäjällä sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde nousivat edellisvuoteen verrattuna. Riskisuhde oli 56,4 prosenttia (55,7) ja yhdistetty kulusuhde 93,4 prosenttia (91,7).

Riskisuhde heikkeni vuonna 2010 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen kaikissa Ifin toimintamaissa lukuun ottamatta Ruotsia, missä ankarasta talvesta huolimatta riskisuhde parani 70,2 prosenttiin (72,4) ja yhdistetty kulusuhde 93,3 prosenttiin (95,2). Norjassa riskisuhde nousi 69,6 prosenttiin (68,8), mutta kaikilla liiketoiminta-alueilla parantuneen toimintakulusuhteen ansiosta yhdistetty kulusuhde pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 92,1 prosenttia (92,0). Myös Suomessa toimintakulusuhde parani kaikilla liiketoiminta-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Heikentynyt riskisuhde 67,0 prosenttia (64,0) johti kuitenkin 90,4 prosentin (88,5) yhdistettyyn kulusuhteeseen. Tanskassa riskisuhde nousi 72,8 prosenttiin (66,1) ja yhdistetty kulusuhde 101,4 prosenttiin (93,7).

Bruttovakuutusmaksutulo nousi 8 prosenttia 4 189 miljoonaan euroon (3 888). Valuuttakurssien muutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 1,3 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani vuodentakaisesta 0,4 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin organisaation jatkuvan kustannustehokkuuteen panostamisen ansiosta. Kokonaiskustannukset nousivat 1 009 miljoonaan euroon (939) suurelta osin Ruotsin kruunun vahvistumisen seurauksena.

Muut kulut kasvoivat 25 miljoonaa euroa Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvän yhteistakuuerän purkamisen johdosta.

Korvauskulut nousivat 2 689 miljoonaan euroon (2 477) ja riskisuhde heikkeni 69,1 prosenttiin (68,0) sääoloista johtuen. Aikaisempina tilikausina sattuneita vahinkoja varten varattua korvausvastuuta purettiin 113 miljoonalla eurolla (87). Korvausvastuu suhteessa maksutuloon oli 173 prosenttia (172) ja suhteessa maksettuihin korvauksiin 236 prosenttia (240).

Sijoitusmarkkinat säilyivät suotuisina vuoden aikana ja sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 487 miljoonaan euroon (394). Ifin sijoitusomaisuuden arvo 31.12.2010 oli 11,7 miljardia euroa (10,7), josta 85 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 14 prosenttia osakkeisiin (11). Sijoitusten keskimääräinen tuotto oli 7,4 prosenttia (12,4). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5).

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon 31.12.2010 oli 79 prosenttia (77). Sampo Oyj:lle vuoden 2010 aikana maksetuista 540 miljoonan euron osingoista huolimatta vakavaraisuuspääoma oli 3 373 miljoonaa euroa (2 943), kun viranomaisten vähimmäisvaatimus oli 735 miljoonaa euroa.

If Vahinkovakuutus ja Volvo julkistivat 1.1.2011 yhteistyösopimuksen Volvia-merkkivakuutukseen liittyvän yhteistyön jatkamisesta viidellä vuodella. Yhteistyösopimus tarjoaa Volvon omistajille profiloitua vakuutusturvaa sekä 3 vuoden takuuajan. Ifillä on portfoliossaan yli 443 000 Volvia-vakuutusta, joista 400 000 on Ruotsissa. Näin ollen 40 prosenttia kaikista Ruotsin Volvoista on vakuutettu Volvia-vakuutuksella. Volvian maksutulo on vuosittain noin 2 miljardia Ruotsin kruunua.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan