Tulosta

Merkittävimmät riskit toiminnalle

Sampo-konserni on monipuolisena finanssikonsernina altistunut monille erilaisille rahoitusriskeille ja muille riskeille. Sampo-konsernin toiminnan merkittävimmät riskit vuonna 2010 olivat vakuutusriskit vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä konsernin sijoituksiin ja Sampo Oyj:n velkarahoitukseen liittyvät markkina- ja luottoriskit.

Vuonna 2010 Sampo-konsernin vakuutustoiminnan riskiprofiili säilyi verraten vakaana. Mandatum Lifen toiminnassa eliniän pitenemiseen liittyvä riski on edelleen merkittävin biometrinen riski ja se liittyy valtaosaltaan ryhmäeläkevakuutuskantaan. Ifin toiminnassa merkittävin vakuutusriski on vastuuvelan riittävyysriski, joka huomattavalta osalta liittyy vakuutuslajeihin, jossa korvausvastuut ovat pitkäaikaisia, kuten lakisääteiseen tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa.

Sampo-konsernin merkittävimmät markkinariskit vuonna 2010 olivat osakeriski, korkoriski ja luottoriski. Osakeriski syntyy konsernin 3,4 miljardin euron (2,4) arvoisesta osakesijoitussalkusta. Korkoriski liittyy konsernin korkosijoituksiin sekä vakuutustekniseen vastuuvelkaan. Lyhyellä aikavälillä korkojen nousu vähentää korkosijoitusten arvoa. Pitkällä aikavälillä taloudellisesti suurempi riski on se, että markkinakorot laskevat ja säilyvät alhaisella tasolla, koska konsernin vastuilla on yleisesti pitempi duraatio kuin sen omaisuuserillä. Korkosijoitukset altistavat konsernin lisäksi luottoriskeille, joiden merkitys on kasvanut vuoden aikana. Konsernin korkosijoitusten määrä oli vuoden 2010 lopussa 14,2 miljardia euroa (13,2).

Valuuttakurssiriskit liittyvät valuuttakurssien muutoksista Sampo-konsernille aiheutuviin mahdollisiin tappioihin. Ifissä ja Mandatum Lifessä valuuttariski liittyy pääasiassa nettomääräiseen valuuttakurssiriskiin. Sampo Oyj:n valuuttariskinä ovat valuuttakurssivaihtelut, jotka voivat substanssiarvon ja Ifiltä saatujen sisäisten osinkojen valuuttakurssimuunnossa muuttaa yhtiön omaa pääomaa.

Operatiiviset riskit, kuten virheet tai häiriöt sisäisissä prosesseissa ja järjestelmissä, sekä liiketoimintariskit, kuten muutokset talouden suhdanteissa tai liiketoimintaympäristössä, kuuluvat olennaisena osana kaikkiin liiketoimintoihin. Liiketoiminnan ja toimintaympäristön riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2010 aikana.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan