Tulosta

Vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiöksi kirjaamisesta 31.12.2009 alkaen luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

Vakavaraisuus, Sampo-konserni, 31.12.2010

Milj. €

31.12.2010

31.12.2009

Konsernitaseen oma pääoma

8 886

7 613

Toimialakohtaiset erät

1 711

1 545

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

-2 388

-2 314

Osingot

-646

-561

Ryhmittymän omat varat, yhteensä

7 564

6 283

     
Omien varojen vaatimukset, yhteensä

 4 526

 3 968

     
Ryhmittymän vakavaraisuus

3 038

2 315

     
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde

 167,1

 158,3


Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 31.12.2010 oli 167,1 prosenttia (158,3). Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2010 oli 4 281 miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 8 521 miljoonaa euroa (7 077).

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan