Tulosta

Sampo-konserni vuonna 2010

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2010 kasvoi voimakkaasti ja oli 1 320 miljoonaa euroa (825). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 807 miljoonaa euroa (3 423).

Osakekohtainen tulos nousi 1,97 euroon (1,14). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 3,22 euroa (5,88). Konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2010 oli 21,8 prosenttia (55,7).

Hallitus ehdottaa 14.4.2011 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,15 euroa osakkeelta (1,00) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.

Osakekohtainen substanssi kasvoi yli 3 euroa vuoden 2010 aikana ja oli vuoden lopussa 17,79 euroa (14,63). Konsernin käyvän arvon rahasto nousi 736 miljoonaan euroon (296).

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnasta vastaavan Ifin vakuutustekninen kannattavuus säilyi vuonna 2010 hyvänä vaikeista talviolosuhteista huolimatta. Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2010 oli 92,8 prosenttia (92,1). Tulos ennen veroja nousi 707 miljoonaan euroon (644). Oman pääoman tuotto oli 39,8 prosenttia (53,2) ja käyvän arvon rahasto nousi 315 miljoonaan euroon (105).

Sammon osuus Nordean vuoden 2010 nettotuloksesta oli 523 miljoonaa euroa. Vuosi 2010 oli ensimmäinen, jolloin Nordeaa käsiteltiin Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo-konsernin henkivakuutustoiminnasta vastaavan Mandatum Lifen tulos ennen veroja kasvoi ja oli 142 miljoonaa euroa (121). Käyvän arvon rahasto oli 31.12.2010 noussut 436 miljoonaan euroon (210). Oman pääoman tuotto oli 36,2 prosenttia (97,6). Vakuutusmaksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia ylittäen ensimmäisen kerran yhtiön historiassa miljardin euron rajan.

Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvo oli katsauskauden lopussa 18,3 miljardia euroa (16), josta 78 prosenttia oli sijoitettu korkoinstrumentteihin (82), 18 prosenttia osakkeisiin (14) ja 4 prosenttia muihin sijoituksiin (3). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1 183 miljoonaa euroa (1 155).

Konsernin oma pääoma 31.12.2010 oli 8 886 miljoonaa euroa (7 613). Eniten omaa pääomaa vahvistivat 1 104 miljoonan euron suuruinen tilikauden voitto ja 447 miljoonan euron suuruinen käyvän arvon rahaston muutos. Eniten omaa pääomaa pienensi 561 miljoonan euron suuruinen osinko.

Sampo-konsernin omat varat ylittivät vuoden 2010 lopussa vakavaraisuudelle asetetun minimivaatimuksen 3 038 miljoonalla eurolla (2 315). Vakavaraisuussuhde oli 167,1 prosenttia (158,3).

Avainluvut, Sampo-konserni, 2010

Milj. €
2010 2009 Muutos %

Tulos ennen veroja

1 320 825 60

Vahinkovakuutus

707 644 10

Osakkuusyhtiö (Nordea)

523 - -

Henkivakuutus

142 121 17

Omistusyhteisö (pl. Nordea)

-48 36 -

Tilikauden tulos

1 104 641 72
      Muutos

Tulos/osake, euroa

1,97 1,14 0,83

Tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos/osake, euroa

3,22 5,88 -2.66

Substanssi/osake, euroa

17,79 14,63 3,16

Keskim. henkilöstömäärä (FTE)

6 914 7 311 -397

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

167,1 158,3 8,8

Oman pääoman tuotto, %

21,8 55,7 -33,9
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan