Tulosta
Tunnusluvut    
               
           
Konsernin yhteiset tunnusluvut 1)   2010 2009 2008 2007 2006
Voitto ennen veroja Milj. e 1 320 825 870 3 833 1 353
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 21,8 55,7 -32,4 52,6 22,6
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 18,6 -7,4 11,5 4,0
Omavaraisuusaste % 29,8 28,6 21,9 30,5 10,9
Konsernin vakavaraisuus ²) Milj. e 3 038 2 315 2 656 5 969 2 443
Konsernin vakavaraisuussuhde ²) % 167,1 158,3 433,6 774,6 202,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   6 914 7 311 7 145 6 855 11 657
               
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut            
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 189 3 888 4 057 4 085 4 019
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 3 894 3 643 3 807 3 797 3 765
Voitto ennen veroja Milj. e 707 644 549 534 730
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,8 53,2 -0,8 19,2 22,0
Riskisuhde ³) % 69,1 68,0 68,1 66,9 65,9
Toimintakulusuhde ³) % 23,7 24,1 23,7 23,7 24,0
Vahinkosuhde ³) % 77,1 76,2 76,0 74,9 73,9
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ³) % 75,6 74,6 74,4 73,4 72,5
Liikekulusuhde ³) % 17,2 17,6 17,4 17,2 17,4
Yhdistetty kulusuhde % 94,3 93,8 93,4 92,1 91,3
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 92,8 92,1 91,8 90,6 89,9
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 373 2 943 2 221 2 681 2 841
  Vastuuvelasta (IFRS) *) % 38,2 36,3 29,8 33,3 36,8
Vastuunkantokyky *) % 79,5 77,3 65,7 71,3 73,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   6 392 6 807 6 655 6 415 6 428
               
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.            
               
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut            
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 1 117 809 536 622 662
Voitto ennen veroja Milj. e 142 121 140 342 295
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 36,2 97,6 -68,8 9,1 30,0
Liikekustannussuhde % 112,1 111,0 113,1 101,6 101,9
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 335 927 382 844 1 031
  Vastuuvelasta (IFRS) % 25,7 18,5 7,8 16,4 20,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   470 450 437 384 365
               
Omistusyhteisön tunnusluvut 4)            
Voitto ennen veroja Milj. e 474 36 180 95 -27
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   52 54 53 56 435
               
Osakekohtaiset tunnusluvut   2010 2009 2008 2007 2006
Osakekohtainen tulos euro 1,97 1,14 1,18 6,18 1,73
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot euro - - - 1,25 1,27
Laimennettu osakekohtainen tulos euro - - - - 1,69
Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot euro - - - - 1,24
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 3,22 5,88 -3,52 5,89 1,89
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät, jatkuvat toiminnot euro - - - 0,95 1,44
Osakekohtainen oma pääoma euro 15,83 13,56 8,25 13,47 9,18
Osakekohtainen substanssi euro 17,79 14,63 8,28 13,49 9,21
Osakekohtainen osinko 5) euro 1,15 1 0,8 1,2 1,2
Osinko/tulos % 58,4 87,7 67,8 19,4 69,4
Efektiivinen osinkotuotto % 5,7 5,9 6,0 6,6 5,9
Hinta/voitto -suhde (PE-luku)   10,2 14,9 11,2 2,9 11,7
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 6) 1 000 kpl 561 282 561 282 561 372 574 209 562 791
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 6) 1 000 kpl 561 321 561 370 569 442 577 802 563 092
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 6) 1 000 kpl 561 321 561 370 569 442 577 802 576 341
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 11 254 9 553 7 433 10 382 11 413
             
A-sarja:            
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 6) 1 000 kpl 560 082 560 082 560 172 573 009 561 591
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 6) 1 000 kpl 560 121 560 170 568 242 576 602 561 892
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 6) 1 000 kpl 560 121 560 170 568 242 576 602 575 141
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 18,47 13,84 15,96 21,43 16,78
Antioikaistu ylin kurssi euro 20,71 17,72 19,3 24,79 20,74
Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63 11,42 17,95 13,58
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 20,05 17,02 13,24 18,08 20,28
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 564 338 452 367 650 816 750 748 592 839
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 100,8 80,8 114,5 130,2 105,5
             
B-sarja:            
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
               
1) Sampo Oyj:n myyntivoitto Sampo Pankki Oyj:n osakekannan myynnistä Danske Bank A/S:lle (2 830 milj. e) sisältyy konsernin vuoden 2007 tunnuslukuihin. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2006 sisältää myydyn pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan (lopetetut toiminnot) keskimääräisen henkilöstömäärän.
               
2) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritys-ryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on vuosina 2010 sekä 2009 määrätty lain kolmannen luvun mukaisesti. Vuosina 2007 - 2008 vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontaviraston) suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella. Vuonna 2006 konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaisesti.
               
3) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
               
4) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2006 sisältää silloin tytäryhtiönä yhdistellyn Primasoft Oy:n henkilöstön.
               
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2010.
               
6) Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa sekä tilinpäätöspäivän että tilikauden keskimääräisenä määränä on käytetty 561 282 390 kpl:tta.
               
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen sekä eräpäivään asti pidettävien saamistodistusten arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostusero osakkuusyhtiö Nordeasta.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan