Kokoa oma raportti

Luo oma raportti valitsemalla alla olevasta listauksesta ne vuosikertomuksen sivut, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Valittuasi sivut voit halutessasi vielä muokata sivujen järjestystä Sivut-välilehdellä. Kun olet valmis, valitse haluatko tulostaa tai tallentaa raportin. Voit myös ladata valmiit dokumentit koko vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä tai riskienhallinnasta yläosan linkeistä.


Sampo-konserni
Konsernijohtajan katsaus
Avainluvut
Strategia
Konsernin rakenne
Organisaatio
Liiketoiminta-alueet
Vahinkovakuutus
Henkivakuutus
Omistusyhteisö
Henkilöstö
Yritysvastuu
Hallinnointi
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallitus
Hallituksen tehtävät
Hallituksen jäsenten valinta ja toimikaudet
Hallituksen asettamat valiokunnat
Tarkastusvaliokunta
Nimitys- ja palkkiovaliokunta
Johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävät
Konsernijohtaja
Palkitseminen
Sisäinen tarkastus
Sisäpiirihallinto
Tilintarkastaja
Hallituksen toimintakertomus
Sampo-konserni vuonna 2010
Liiketoiminta-alueet vuonna 2010
Vahinkovakuutus vuonna 2010
Henkivakuutus vuonna 2010
Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab
Omistusyhteisö vuonna 2010
Muutokset konsernirakenteessa
Hallinto
Yhtiökokous
Hallinnointi vuonna 2010
Yritysvastuu vuonna 2010
Henkilöstö vuonna 2010
Johdon kannustinjärjestelmät
Riskienhallinta vuonna 2010
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat
Osakkeet ja osakepääoma
Hallituksen valtuutukset
Osakkeenomistajat
Taloudellinen tilanne
Sisäiset osingot
Luottoluokitukset
Vakavaraisuus
Velkarahoitus
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Näkymät vuodelle 2011
Merkittävimmät riskit toiminnalle
Voitonjakoehdotus
Tunnusluvut 2010
Tunnuslukujen laskentakaavat
Konsernin yhteiset tunnusluvut
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut
Riskienhallinta
Ansaintalogiikka ja riskit
Riskienhallintaprosessi
Riskienhallinnan hallintorakenne
Pääoman hallintaprosessi
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit
Vakuutusmaksu- ja katastrofiriskit
Korvausvastuuriski
Henkivakuutustoiminnan vakuutusriskit
Biometriset riskit
Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski
Muut henkivakuutustoiminnan riskit
Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta ja valvonta
Markkinariskit
ALM-riskit
Sijoitusomaisuuden riskit
Luottoriskit
Luottoriskien hallinta
Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit
Likviditeettiriskit
Operatiiviset riskit
Riskienhallinta Sampo-konsernissa
Riskienhallinta vahinkovakuutuksessa
Riskienhallinta henkivakuutuksessa
Konsernitasoiset riskit
Pääomitus
Sisäiset menetelmät
Herkkyysanalyysi
Viranomaisten kriteerit
Luottoluokittajien kriteerit
Riskienhallinnan kehitysnäkymät
Tilinpäätös
Konsernin IFRS-tilinpäätös
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernitase, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Tilinpäätöksen liitetiedot
Yhteenveto laatimisperiaatteista
Segmentti-informaatio
Tuloslaskelman liitetiedot
1 Vakuutusmaksutulo
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
3 Korvauskulut
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
5 Henkilöstökulut
6 Liiketoiminnan muut kulut
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
9 Osakekohtainen tulos
10 Rahoitusvarat ja -velat
Taseen liitetiedot
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
12 Sijoituskiinteistöt
13 Aineettomat hyödykkeet
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
15 Rahoitusvarat
16 Käyvät arvot
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
22 Verot
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
25 Muut varat
26 Käteiset varat
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
29 Rahoitusvelat
30 Varaukset
31 Eläkevelvoitteet
32 Muut velat
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
34 Oma pääoma
35 Lähipiiritiedot
36 Kannustinjärjestelmät
37 Tilintarkastajan palkkiot
38 Oikeudenkäynnit
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Sampo Oyj:n tilinpäätös
Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
Allekirjoitukset
Tilintarkastuskertomus
Tulostiedottaminen ja yhtiökokous 2011
Yhteystiedot

Yhteenveto raportista

Raporttisi sisältää 0 verkkovuosikertomuksen sivua.

Lue Sampo-konsernin verkkovuosikertomuksen käyttöehdot ennen tiedostojen tulostamista, lataamista, jakamista tai lähettämistä. Käyttämällä sivustoa ja sen toiminnallisuuksia hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Lataa PDF

Tulosta

Työkalut raportin hallintaan