Tulosta

Ansaintalogiikka ja riskit

Sampo-konsernissa on kolme liiketoiminta-aluetta: vahinkovakuutus (If Vahinkovakuutus) ja henkivakuutus (Mandatum Life), jotka ovat emoyhtiön (Sampo Oyj) täysin omistamia. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi Sampo Oyj omisti vuoden 2010 lopussa 20,54 prosenttia Nordea Bank AB (publ):sta. Nordea on Sampo-konsernin osakkuusyritys ja vaikuttaa siten konsernin tulokseen ja riskeihin merkittävästi. Nordea toimii itsenäisesti eikä sen riskienhallintaa käsitellä Sampo-konsernin vuosikertomuksessa.

Sampo Oyj ei emoyhtiönä harjoita omaa liiketoimintaa. Sampo Oyj hallinnoi toimintoja konsernitasolla asettamalla tytäryhtiöiden keskeiset taloudelliset ja pääomitustavoitteet sekä määrittää konsernitason riskienhallintaa ohjaavat periaatteet. Tytäryhtiöt järjestävät näiden periaatteiden puitteissa itsenäisesti toimintonsa ja riskienhallintansa ottaen huomioon oman toimintansa ansaintalogiikkaan ja riskeihin liittyvät erityispiirteet.

Sampo Oyj:n tavoitteena on varmistaa, että tytäryhtiöiden toiminta ei johda ei-toivottuihin riskikeskittymiin. Näin ollen keskittymiä ensisijaisesti ehkäistään jakamalla riskienotto huolellisesti tytäryhtiöiden välillä, ja jäljelle jääviä riskikeskittymiä seurataan sekä riskiprofiileja muokataan tarvittaessa.

Pohjoismaisena vakuutusyhtiönä If Vahinkovakuutus tarjoaa maantieteellisesti hajaantuneella alueella vakuutusturvaa, joka kattaa monenlaisia riskejä laajalle joukolle yksityishenkilöitä ja yrityksiä. If Vahinkovakuutus tarjoaa pääasiassa vakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa, sekä Pohjoismaisille asiakkaille, jotka toimivat myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Yhtiön vakuutustoiminta on hyvin hajautunutta eri vakuutusluokkiin, asiakassegmentteihin ja maantieteellisiin alueisiin. Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa tarjoten säästö- ja eläkevakuutuksia sekä puhtaita riskivakuutuksia.

If Vahinkovakuutus sekä Mandatum Life altistuvat useille riskeille, jotka valitaan huolella ja hinnoitellaan riskejä vastaavasti. Jälleenvakuutusta käytetään harvinaisten mutta suurten vahinkojen hallintaan. Menestyksen kannalta keskeistä on myös kyky maksimoida sijoitustuotot huomioiden kaikki sijoitusriskit, vastuuvelan ominaisuudet, vakavaraisuusvaatimukset, viranomaisten katesäännökset sekä luottoluokittajien vaatimukset. Sampo-konsernin ydinosaamista on riskien hinnoittelu sekä riskien asianmukainen hallinta.

Sampo-konsernin merkittävimmät riskit on havainnollistettu kuvassa "Riskien luokittelu Sampo-konsernissa". Riskit on luokiteltu pääosin konsernin kannattavuuteen vaikuttavien riskitekijöiden mukaan. Tietyille riskeille, kuten ALM-riskille, keskittymäriskille ja maineriskille, luonteenomaista on, että ne riippuvat useista riskitekijöistä.

Riskien luokittelu Sampo-konsernissa

VahinkovakuutusHenkivakuutusMarkkina
Luotto
LikviditeettiOperatiiviset Muut

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit

Vakuutusmaksuriski (premium risk) on riski siitä, että tulevista vakuutustapahtumista aiheutuvat kustannukset ylittävät odotetun tason. Tämä voi johtua esimerkiksi riittämättömästä hinnoittelusta, riskikeskittymistä, riittämättömästä jälleenvakuutussuojasta tai vahinkotapahtumien toteutumistiheyden (enemmän vahinkotapahtumia kuin on oletettu) ja/tai korvauskustannusten suuruuden (vahingot ovat toteutuessaan oletettua suuremmat) vaihtelusta.

Korvausvastuuriski (reserve risk) on riski siitä, ettei korvausvastuu riitä kattamaan tulevia korvauskuluja. Korvausvastuuriski aiheutuu vakuutuskorvausten maksusuoritusten ajoitukseen ja määrään liittyvästä epävarmuudesta.

Katastrofiriski (catastrophe risk) on riski vakavista, mutta harvoin sattuvista tapahtumista, joita vakuutusmaksuriski ja korvausvastuuriski eivät ota riittävästi huomioon. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi.

Henkivakuutustoiminnan riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille maksettaisiin enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeammasta eliniästä johtuen pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu. Myös vastuuvelan riittävyyteen liittyy vastaava epävarmuus tulevien korvausten määrästä. Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski on kuitenkin edellä olevaa riskiä merkittävämpi tekijä vastuuvelan riittävyyden kannalta.

Muista henkivakuutustoiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkailla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (keskeytysriski), tai mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski).

Markkinariskit

Markkinariskeillä viitataan rahoitusvarojen ja -velkojen sekä vastuuvelan markkina-arvojen muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin yhtiön tuloksessa ja pääomassa. Markkina-arvot muuttuvat markkinamuuttujissa tapahtuvien muutosten johdosta. Näistä muuttujista Sampo-konsernin kannalta tärkeimpiä tällä hetkellä ovat korot, inflaatio, luottoriskimarginaali, valuuttakurssit, osakkeiden hinnat sekä niiden volatiliteetit.

Luottoriskit

Luottoriskit viittaavat liikkeeseenlaskijoiden sekä johdannais- tai jälleenvakuutusvastapuolien maksukyvyttömyydestä johtuviin negatiivisiin vaikutuksiin yhtiön taloudellisessa tuloksessa. Luottoriski voi realisoitua, mikäli liikkeeseenlaskijan tai muun vastapuolen kanssa sovitut kassavirrat eivät toteudu. Liikkeeseenlaskijariskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu omistetun arvopaperin nimellisarvosta sekä palautusosuudesta (recovery rate). Vastapuoliriskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu sopimuksen mahdollisesta positiivisesta markkina-arvosta maksukyvyttömyyshetkellä sekä palautusosuudesta.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski sille, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa, tai äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriski käsittää sijoitusten mahdollisen epälikvidiyden sekä riskin sille, että asiakkaat jättävät vakuutussopimuksensa uusimatta. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset vaikuttavat yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Operatiiviset riskit

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista prosesseista tai järjestelmistä, henkilöstöstä ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviset riskit sisältävät juridiset riskit, mutta ne eivät sisällä riskejä strategisista päätöksistä.

Muut riskit

Liiketoimintariski viittaa mahdollisiin tappioihin, joita voisi aiheutua kilpailuympäristön muutosten tai yhtiön sopeutumiskyvyn puutteiden johdosta. Odottamattomat muutokset yleisessä liiketoimintaympäristössä voivat aiheuttaa ennakoitua suurempaa vaihtelua yhtiön tuloksessa. Tällaiset muutokset voivat liittyä yleiseen taloudelliseen kehitykseen, institutionaalisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, teknologisiin innovaatioihin sekä kilpailullisiin tekijöihin kuten uudet kilpailijat tai muutokset katteissa ja volyymeissa.

Compliance-riski tarkoittaa lakien, säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien mahdollisten oikeudellisten seuraamuksien, merkittävien taloudellisten tappioiden tai yrityksen maineen menettämisen riskiä. Compliance-riski on usein seurausta juridisesta tai operatiivisesta riskistä.

Vakuutusmaksu-
riski
Biometriset riskit Korkoriski Sijoitusten luottoriski Jälleenrahoitus-
riski
Prosessit Liiketoiminta-
riski
Korvausvastuu-
riski
Keskeytys- ja takaisinostoriski Osakeriski Jälleenvakuutus-sopimusten vastapuoliriski Markkinan likviditeettiriski Henkilöstö Compliance-
riski
Katastrofiriski Kustannusriski Valuuttariski Johdannaisten vastapuoliriski   Järjestelmät  
    Luottomarginaali-
riski
    Ulkoiset tapahtumat
 
          Juridiset riskit
 

ALM-riskit

Yhtiö altistuu ALM-riskille mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, valuuttakurssit, osakekurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vastuuvelan arvoon. Lisäksi vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen niiden suuruuteen ja ajoittumiseen liittyy epävarmuutta. ALM-riskin määritelmä kattaa myös tämän epävarmuustekijän.

Sulje

Maineriskit

Maineriski, jota ei määritellä operatiiviseksi tai compliance-riskiksi, on riski yhtiön maineen vahingoittumisesta yhtiön toiminnan tai erillisen tapahtuman johdosta.

Sulje

Keskittymäriskit

Keskittymäriskiä syntyy, mikäli yrityksen riskit eivät ole riittävällä tavalla hajautuneita, jolloin yksittäinen vakuutus- tai markkinatapahtuma voisi vaarantaa yhtiön taloudellisen aseman tai vakavaraisuuden.

Sulje

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusriskit

Korvausvastuuriski (reserve risk) on riski siitä, ettei korvausvastuu riitä kattamaan tulevia korvauskuluja. Korvausvastuuriski aiheutuu vakuutuskorvausten maksusuoritusten ajoitukseen ja määrään liittyvästä epävarmuudesta.

Katastrofiriski (catastrophe risk) on riski vakavista, mutta harvoin sattuvista tapahtumista, joita vakuutusmaksuriski ja korvausvastuuriski eivät ota riittävästi huomioon. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi.

Henkivakuutustoiminnan riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille maksettaisiin enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeammasta eliniästä johtuen pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu. Myös vastuuvelan riittävyyteen liittyy vastaava epävarmuus tulevien korvausten määrästä. Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski on kuitenkin edellä olevaa riskiä merkittävämpi tekijä vastuuvelan riittävyyden kannalta.

Muista henkivakuutustoiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkailla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (keskeytysriski), tai mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski).

Markkinariskit

Markkinariskeillä viitataan rahoitusvarojen ja -velkojen sekä vastuuvelan markkina-arvojen muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin yhtiön tuloksessa ja pääomassa. Markkina-arvot muuttuvat markkinamuuttujissa tapahtuvien muutosten johdosta. Näistä muuttujista Sampo-konsernin kannalta tärkeimpiä tällä hetkellä ovat korot, inflaatio, luottoriskimarginaali, valuuttakurssit, osakkeiden hinnat sekä niiden volatiliteetit.

Luottoriskit

Luottoriskit viittaavat liikkeeseenlaskijoiden sekä johdannais- tai jälleenvakuutusvastapuolien maksukyvyttömyydestä johtuviin negatiivisiin vaikutuksiin yhtiön taloudellisessa tuloksessa. Luottoriski voi realisoitua, mikäli liikkeeseenlaskijan tai muun vastapuolen kanssa sovitut kassavirrat eivät toteudu. Liikkeeseenlaskijariskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu omistetun arvopaperin nimellisarvosta sekä palautusosuudesta (recovery rate). Vastapuoliriskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu sopimuksen mahdollisesta positiivisesta markkina-arvosta maksukyvyttömyyshetkellä sekä palautusosuudesta.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski sille, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa, tai äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriski käsittää sijoitusten mahdollisen epälikvidiyden sekä riskin sille, että asiakkaat jättävät vakuutussopimuksensa uusimatta. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset vaikuttavat yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Operatiiviset riskit

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista prosesseista tai järjestelmistä, henkilöstöstä ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviset riskit sisältävät juridiset riskit, mutta ne eivät sisällä riskejä strategisista päätöksistä.

Muut riskit

Liiketoimintariski viittaa mahdollisiin tappioihin, joita voisi aiheutua kilpailuympäristön muutosten tai yhtiön sopeutumiskyvyn puutteiden johdosta. Odottamattomat muutokset yleisessä liiketoimintaympäristössä voivat aiheuttaa ennakoitua suurempaa vaihtelua yhtiön tuloksessa. Tällaiset muutokset voivat liittyä yleiseen taloudelliseen kehitykseen, institutionaalisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, teknologisiin innovaatioihin sekä kilpailullisiin tekijöihin kuten uudet kilpailijat tai muutokset katteissa ja volyymeissa.

Compliance-riski tarkoittaa lakien, säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien mahdollisten oikeudellisten seuraamuksien, merkittävien taloudellisten tappioiden tai yrityksen maineen menettämisen riskiä. Compliance-riski on usein seurausta juridisesta tai operatiivisesta riskistä.

ALM-riskit

Yhtiö altistuu ALM-riskille mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, valuuttakurssit, osakekurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vastuuvelan arvoon. Lisäksi vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen niiden suuruuteen ja ajoittumiseen liittyy epävarmuutta. ALM-riskin määritelmä kattaa myös tämän epävarmuustekijän.

Maineriskit

Maineriski, jota ei määritellä operatiiviseksi tai compliance-riskiksi, on riski yhtiön maineen vahingoittumisesta yhtiön toiminnan tai erillisen tapahtuman johdosta.

Keskittymäriskit

Keskittymäriskiä syntyy, mikäli yrityksen riskit eivät ole riittävällä tavalla hajautuneita, jolloin yksittäinen vakuutus- tai markkinatapahtuma voisi vaarantaa yhtiön taloudellisen aseman tai vakavaraisuuden.

Sampo-konsernin merkittävimmät riskit on havainnollistettu kuvassa "Keskeiset Sampo-konsernin riskit". Keskeisimmät riskit Nordean luvut mukaan luettuina ovat luottoriski, markkinariski, vakuutusriski sekä operatiiviset riskit. Kuvan tarkoituksena on havainnollistaa riskien keskinäistä suuruutta.

Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden merkittävin liiketoiminnasta aiheutuva riski on markkinariski. Sampo-konsernin merkittävimmät riskit ovat markkinariski ja luottoriski. Tämä johtuu Sampo Oyj:n omistusosuudesta Nordeasta, joka pankkialalla toimiessaan altistuu merkittävästi luottoriskille.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan