Tulosta

Biometriset riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille maksettaisiin enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeammasta eliniästä johtuen pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu.

Koska Mandatum Lifen oikeutta korottaa vakuutusmaksuja tai muuttaa sopimusehtoja on rajoitettu, sopimusten pituus kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi, eivätkä ole muutettavissa, niin vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla määrällä.

Taulukossa "Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2010 ja 2009" esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 78 prosenttia vuonna 2010 (87 prosenttia vuonna 2009). Vuoden 2010 riskiliikkeen tulos pitää sisällään 4,7 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän johtuen korvausvastuun laskuperusteiden muuttamisesta.

Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 14 miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2010 ja 2009

  2010 2009

 Milj. €

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Henkivakuutus

37,9

21,7

57 %

40,5

24,8

61 %

Kuolevuus

23,4

14,2

61 %

26,8

15,4

57 %

Sairastavuus

14,5

7,5

52 %

13,7

9,4

69 %

Eläkevakuutus

61,0

55,5

91 %

49,9

53,9

108 %

Yksilöllinen eläke

9,5

10,0

106 %

9,9

10,4

105 %

Ryhmäeläke

51,5

45,5

88 %

40,0

43,5

109 %

Kuolevuus

46,2

42,3

92 %

34,9

39,4

113 %

Työkyvyttömyys

5,3

3,2

60 %

5,1

4,1

80 %

Mandatum Life

98,9

77,2

78 %

90,4

78,7

87 %

 

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä merkittävin. Ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Olennaisimmat epävarmuustekijät ryhmäeläkkeen kuolevuudessa liittyvät vakuutuskannan sosio-ekonomisen taustan vaikutuksiin sekä kuolleisuuden tulevaan kehitykseen suhteellisesti vanhojen vakuutettujen keskuudessa. Yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski on pienempi kuin ryhmäeläkevakuutuksissa, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Vuoden 2010 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeen osalta 3,9 miljoonaa euroa voitollinen, mutta vuosien 2009-2010 osalta pitkäikäisyysriski on yhteensä lievästi tappiollinen. Vastuuvelan osalta ryhmäeläkevakuutusten elinajan odotetta kasvatettiin vuonna 2002 ja vuonna 2007 tehtiin lisää muutoksia.

Henkivakuutuksen kuolevuusliike on voitollista ja trendi on yhtiölle suotuisa. Merkittävimpänä riskinä kuolevuusliikkeen heikkenemiselle nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikkakin eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Edellä mainittujen biometristen riskien lisäksi Mandatum Life altistuu vakuutussopimustensa kautta myös vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvälle riskille, keskeytysriskille sekä takaisinostoriskille.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan