Tulosta

Likviditeettiriskit

Likviditeettiriski on riski sille, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa, tai äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriskiä syntyy Sampo-konsernissa pääasiassa markkinoiden likviditeettiriskistä, vakuutussopimusten uusimatta jättämisestä sekä velkojen jälleenrahoitusriskistä. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset vaikuttavat yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Likviditeettiriskillä on suhteellisen vähän merkitystä Sampo-konsernin liiketoiminnoissa. Markkinoiden likviditeettiriski on rajallinen, sillä suurin osa sijoitusvaroista on likvideissä korkean luottokelpoisuuden omaavissa arvopapereissa sekä lyhytaikaisissa rahamarkkinainstrumenteissa.

Vahinkovakuutustoiminnassa likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään ennen vakuutusturvan alkamista ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Vahinkovakuutuksessa maksuvalmiusasemaa voisi heikentää se, että suurta osaa vakuutussopimuksista ei uusittaisi. On kuitenkin huomattavan epätodennäköistä, että uusimatta jäisi niin suuri määrä sopimuksia, että nopeasti myytävissä olevat sijoitukset eivät riittäisi kattamaan maksuvalmiustarpeita. Henkivakuutustoiminnassa puolestaan suuri muutos takaisinostojen määrässä voisi vaikuttaa likviditeettiin. Kuitenkin vain suhteellisen pieni osa vakuutussopimuksista on takaisinostettavissa, mikä tekee korvausmaksujen ennustamisen lyhyellä tähtäimellä suurelta osin mahdolliseksi.

Sampo-konsernilla on suhteellisen alhainen määrä rahoitusvelkoja ja niihin liittyvä jälleenrahoitusriski on siten suhteessa vähäinen.

Sampo-konsernin yrityksillä on liiketoimintasuhteita useiden luottokelpoisten vastapuolien kanssa, mikä vähentää riskiä siitä, että Sampo-konserni ei kykenisi tekemään jälleenvakuutussopimuksia tai johdannaistransaktioita aina tarpeen tullen.

Sampo-konsernissa likviditeettiriskejä hallitaan yhtiöittäin, joiden vastuulla on likviditeettisuunnittelu. Likviditeettiriskejä seurataan varoista, veloista sekä muusta liiketoiminnasta aiheutuvien odotettujen kassavirtojen perusteella. Vuoden lopussa kunkin yhtiön maksuvalmiustilanne oli sisäisten vaatimusten mukainen.

Vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit on esitetty taulukossa "Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, Vahinkovakuutus, Henkivakuutus ja Omistusyhteisö, 31.12.2010". Taulukossa esitetään rahoitustarve, joka aiheutuu sijoitusten, vastuuvelan sekä rahoitusvelkojen odotetuista kassavirroista.

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, Vahinkovakuutus, Henkivakuutus ja Omistusyhteisö, 31.12.2010

  Kirjanpitoarvo Kassavirta
Milj. €

Kirjanpitoarvo: yhteensä

Kirjanpitoarvo: ilman sopimuksellista eräpäivää

Kirjanpitoarvo: sopimukseen perustuva maturiteetti

2011 2012
2013
2014
2015
2016-2025
2026-
Vahinkovakuutus

 

                 
Rahoitusvarat

12 781

2 126

10 655

1 762

1 940

2 033

2 438

1 583

989 31

joista koronvaihto-sopimuksia

70
70 4 3 0 0 0 1
Rahoitusvelat

1 033

0

1 033

-228 -13 -78 -7 -157

joista koronvaihto-sopimuksia

Vastuuvelka

8 829

8 829

-2 739

-855 -623 -514 -445

-2 609

- 1 995

                     
Henkivakuutus
                   
Rahoitusvarat

5 902

2 357

3 545

 

1 178

466 562 727 249 589 159

joista koronvaihto-sopimuksia

32 0 32 26 7 4 0 0 0 0
Rahoitusvelat
193 0 193 -30 -5 -105 0 0 0 0

joista koronvaihto-sopimuksia

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvelka

4 262

4 262

-566 -490 -444 -409 -375

-2 585

-2 161

                     
Omistusyhteisö
                   
Rahoitusvarat
803 36 767 583 34 106 1 16 0 0

joista koronvaihto-sopimuksia

36 0 36 28 28 0 0 0 0 0
Rahoitusvelat

1 741

0

1 741

-853 -817 -6 -153 -25 0 0

joista koronvaihto-sopimuksia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritetty sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Näihin liittyy luonnollisesti epävarmuutta.

Henkivakuutuksen sijoituksista Baltian tytäryhtiön sijoitukset on sisällytetty kirjanpitoarvoihin, mutta ei kassavirtoihin.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan