Tulosta

Luottoriskit

Sampo-konsernin luottoriskit koostuvat pääasiassa sijoitustoiminnasta syntyvistä liikkeeseenlaskijariskeistä sekä johdannaistransaktioista ja jälleenvakuutuksista aiheutuvista vastapuoliriskeistä.

Liikkeeseenlaskijariskit syntyvät useimmiten arvopaperin omistamisesta ja tällöin sijoituksen kulloinenkin markkina-arvo on alttiina riskille. Vastapuoliriski puolestaan syntyy johdannaissopimuksen toisesta osapuolesta, jolloin ainoastaan sopimuksen mahdollinen positiivinen markkina-arvo on alttiina riskille. Jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät luottoriskit aiheutuvat maksamattomista jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta. Jälleenvakuutussopimusten luottoriskiä esiintyy lähinnä If Vahinkovakuutuksessa, sillä Mandatum Lifen jälleenvakuutusten määrä on vähäinen.

Lisäksi luottoriskiä syntyy vakuutusasiakkailta tai muista liiketoimista aiheutuneista saamisista. Asiakkaiden vakuutusmaksusaamisista syntyvät luottoriskit ovat yleisesti ottaen hyvin pieniä, koska maksun saamatta jääminen johtaa vakuutusturvan peruuttamiseen. Myös muista liiketoimista syntyvä luottoriski Sampo-konsernissa on vähäinen.

Tässä osiossa esitetään luottoriskien hallinnan periaatteet yleisellä tasolla sekä jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit. Luottoriskille alttiina olevat sijoitukset esitetään taulukoissa "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010", "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Mandatum Life, 31.12.2010", "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Sampo-konserni, 31.12.2010" sekä "Korkosijoitusten markkina-arvot instrumenttilajeittain lukuun ottamatta johdannaisia, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2010" osiossa Markkinariskit.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan