Tulosta

ALM-riskit

Yhtiö altistuu ALM-riskille mikäli markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, valuuttakurssit, osakekurssit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vastuuvelan arvoon. Lisäksi vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen niiden suuruuteen ja ajoittumiseen liittyy epävarmuutta. ALM-riskin määritelmä kattaa myös tämän epävarmuustekijän.

ALM-riskejä hallitaan Sampo-konsernissa osana sijoitussalkkujen hallintaa. ALM-riskejä analysoidaan säännöllisesti ja nämä analyysit yhdessä pääomituksen, viranomaisvaatimusten sekä luottoluokitustavoitteiden kanssa huomioidaan konsernin yhtiöiden sijoituspolitiikoissa.

Kuvassa "Sampo-konsernin tasehallinnan prosessi" esitetään Sampo-konsernin tasehallinnassa (ALM) sovellettava prosessi.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life voivat omien liiketoimintojensa erityisominaisuuksien johdosta soveltaa lähestymistapaa hieman eri tavoin.

Tasehallinta (ALM) If Vahinkovakuutuksessa

If Vahinkovakuutuksen lähestymistapa tasehallintaan on määritetty edellä kuvattujen konsernitason periaatteiden mukaisesti.

Suurin osa vahinkovakuutuksen vastuuvelasta on kirjattu taseeseen nimellismääräisenä. Eläkemuotoisiin sopimuksiin liittyvä vastuuvelka on diskontattu ja diskonttokoron mahdolliset muutokset vaikuttavat vastuuvelan määrään. Eri maissa käytetyt diskonttokorot vaihtelevat pääasiassa erilaisen lainsäädännön takia, mutta vallitseva markkinoiden korkotaso vaikuttaa niihin ainakin epäsuorasti. Kirjanpidon näkökulmasta yhtiö on siis altistunut lähinnä korvausmenon odotetussa inflaatiossa ja viranomaisten diskonttokoroissa tapahtuville muutoksille. Markkinakorot vaikuttavat kuitenkin vastuuvelan taloudelliseen arvoon eli tulevaisuudessa maksettavien kassavirtojen nykyarvoon.

Sijoitusjakaumasta päätettäessä määritetään aluksi replikoiva sijoitussalkku, joka perustuu vastuuvelan kassavirtoihin sekä näiden kassavirtojen arvojen herkkyyteen inflaatiossa, valuuttakursseissa tai tuottokäyrissä tapahtuvien muutosten suhteen. Sijoitusten kokonaisallokaatio muodostetaan määrittämällä vastuuvelan määrän ylittävälle pääomalle sijoitusallokaatio ja limiitit, joissa huomioidaan riskinkantokyky, viranomaisvaatimukset, luottoluokitustavoitteet sekä riskinottohalukkuus.

Korkeampien tuottojen saavuttamiseksi sijoitussalkussa voidaan korkosijoitusten lisäksi käyttää osakkeita hyväksyttävän riskitason puitteissa. Sijoituksia hoidetaan aktiivisesti markkinanäkemyksiä hyödyntäen sijoitussuunnitelmassa määritettyjen rajojen puitteissa.

Tasehallinta (ALM) Mandatum Lifessa

Myös Mandatum Lifessa markkinariskien hallintaa lähestytään vastuuvelan ALM-analyysin pohjalta. Kaikille korkotuottoisille vastuuvelan erille yhteinen ominaisuus on laskuperustekorko sekä kohtuusperiaatteen mukaan maksettavat asiakashyvitykset. Mandatum Lifen vastuuvelan kassavirrat ovat suhteellisen hyvin ennakoitavissa, koska sopimusten takaisinostot tai ylimääräiset lisäsijoitukset eivät ole mahdollisia suurimmassa osassa yhtiön korkotuottoisia vakuutuksia. Yhtiön korvausmenoennusteisiin ei sisälly merkittävää inflaatioriskiä, ja näin ollen Mandatum Lifen osalta inflaatioriski liittyy pääasiassa vakuutusten hoitokuluihin.

Henkivakuutustoiminnan merkittävin korkoriski on se, ettei korkosijoituksilla saavuteta vastaavalle vastuuvelalle taattua vähimmäistuottoa pitkällä aikavälillä. Tätä riskiä hallitaan siten, että eroa vastuuvelan ja korkosijoitusten duraatiossa valvotaan sekä sisäisillä malleilla turvataan pääoman riittävyyttä erilaisissa markkinatilanteissa.

Mandatum Life on varautunut matalaan korkotasoon muun muassa alentamalla uusien sopimusten laskuperustekorkoa ja täydentämällä vastuuvelkaa alentamalla vastuuvelan diskonttokorkoa. Tämän lisäksi olemassa olevia sopimuksia on muutettu siten, että jälleensijoitusriski on paremmin hallittavissa.

Sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyväksyttävällä riskitasolla riittävä tuotto, jotta laskuperustekorko, kohtuusperiaatetulkinnan mukaiset asiakashyvitykset sekä omistajien tuottovaatimus voidaan kattaa. Yhtiö hallinnoi sijoituksiaan aktiivisesti.

Mandatum Lifen hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman, joka määrittää sijoitustoiminnan periaatteet ja limiitit. Sijoitussuunnitelmassa täsmennetään myös mittarit ja rajat markkinariskin osalta hyväksyttävälle enimmäismäärälle. Nämä perustuvat sekä Solvenssi I- että Solvenssi II -tyyppiseen lähestymistapaan. Solvenssi I -tyyppisen lähestymistavan osalta on määritelty sijoitusomaisuuden VAR-analyysin kautta seurantarajat yhtiön toimintapääomalle suhteessa vähimmäistoimintapääomaan. Solvenssi II -tyyppisessä taloudellisen pääoman kehikossa asetetut seurantarajat perustuvat erilaisiin luottamusväleihin Sampo-konsernissa käytössä olevan 99,5 prosentin lisäksi. Seurantarajojen alittuessa tasehallintakomitea informoi asiasta hallitusta ja hallitus tekee pääomitukseen ja taseen markkinariskeihin liittyvät päätökset. Tavoitteena on saavuttaa vaadittava vakavaraisuustaso ja varmistaa, että sijoitusomaisuus on riittävä ja rakenteeltaan sopiva vastuuvelan kattamiseen.

Sampo Oyj:n sijoitusyksikkö tekee Mandatum Lifen päivittäiset sijoituspäätökset, jotka perustuvat Mandatum Lifen sijoitussuunnitelmassa määritellyille periaatteille. Kaikki merkittävimmät sijoituspäätökset tehdään kuitenkin hallituksen toimesta. Tasehallintakomitea valvoo säännöllisesti, että sijoitussuunnitelmassa määriteltyjä limiittejä ja periaatteita noudatetaan.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan