Tulosta

Sijoitusomaisuuden riskit

Sijoituksia hallitaan noudattaen tytäryhtiöiden sijoituspolitiikkoja. Merkittävimmät riskit muodostuvat osake-, korko-, luottoriskimarginaali- ja valuuttariskeistä. Markkinariskejä syntyy myös kiinteistö-, pääoma- ja riskirahastosijoituksista.

Sampo Oyj:n sijoitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan toteutuksesta yhtiöiden sijoitussuunnitelmien asettamien rajoitteiden puitteissa. Tytäryhtiöillä ja emoyhtiöllä on käytössä yhteinen koko Sampo-konsernin kattava sijoitusten hallinnan infrastruktuuri sekä riski- ja tuottoraportointi.

Markkinariskien valvonta on eriytetty salkunhoidosta. Middle Office -toiminnot mittaavat sijoitustoiminnan riskejä ja tuloksellisuutta päivätasolla. If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitea ja Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvovat yhtiöidensä markkinariskejä ja näihin liittyviä limiittejä vähintään kuukausittain. Edellä mainitut komiteat vastaavat sijoitustoiminnan valvonnasta näissä yhtiöissä. Konsernin tarkastusvaliokunta valvoo markkinariskien sekä keskittymien kokonaismäärää Sampo-konsernin tasolla vähintään vuosineljänneksittäin.

Sampo-konserni tuntee pohjoismaiset markkinat ja sijoituskohteet, joten konsernin suorat sijoitukset tehdään pääasiassa pohjoismaisiin arvopapereihin. Pohjoismaiden ulkopuolelle tehtävät sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusrahastoja käytetään ensisijaisesti työkaluina taktisen sijoitusallokaation toteutuksessa tuottojen saavuttamiseksi ja toissijaisesti hajautuksen aikaansaamiseksi.

Sijoitusallokaatiot ja -tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä vuonna 2010 oli 18 301 miljoonaa euroa (16 593 miljoonaa euroa vuonna 2009). Sijoitussalkkujen koostumus If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2010 ja 2009 lopussa esitetään kuvassa "Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2010 ja 31.12.2009".

Sijoitussalkkujen sisältö raportoidaan käyttäen sijoitusten käypiä arvoja. Nämä käyvät arvot määritetään joko suorien markkinanoteerauksien tai erilaisten arvostusmallien perusteella. Lisätietoa sijoitusvarojen arvostusmalleista on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 17.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen vakavaraisuusasemat olivat vuoden vaihteessa vahvat. Tämä mahdollisti yhtiöille korkeampien odotettujen sijoitustuottojen tavoittelun poikkeamalla vastuuvelan kassavirtoja replikoivasta sijoitusjakaumasta.

Sampo Oyj:n omat markkinariskit ovat rajalliset. Yhtiön omista markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin sijoitetusta likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa Sampo Oyj:n velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat Sampo Oyj:n korkokulut alhaisemmat.

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen sijoitussuunnitelmat poikkeavat jonkin verran toisistaan, koska Mandatum Lifen on mahdollista tavoitella korkeampia sijoitustuottoja yhtiöiden vastuuvelkojen erilaisten rakenteiden vuoksi. Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään kuvissa "Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus, 2001-2010" sekä "Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, Mandatum Life, 2001-2010". Kuvista havaitaan Mandatum Lifen korkeampi keskimääräinen tuotto sekä sen vaihtelu.

 

Vuonna 2010 Sampo-konsernin keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 8,7 prosenttia (13,5 prosenttia vuonna 2009).

Mahdollisten keskittymien ja riskien havainnoimiseksi sijoitusvarojen tarkempi erottelu esitetään taulukoissa "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010", "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Mandatum Life, 31.12.2010" sekä "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Sampo-konserni, 31.12.2010". Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi näiden taulukoiden luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010

Milj. € 

AAA

AA+ - AA-

A+
-
A-

BBB+ - BBB-

BB+ -
C

       

D

Luokit-
tele-
maton

Korko-sijoi-tukset yht.

Osak-
keet

Muut

Johdan-naiset (vasta-puoliriski)

Yht.

Muutos 31.12.
2009

Arvopaperistetut joukkovelkakirjat

0 0 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0

Perusteollisuus

0 0 0 44 128 0 152 324 46 0 0 370 -37

Pääomahyödykkeet

0 0 18 18 8 0 27
70 498 0 0 568 202

Kulutustavarat

0 5 0 248 15 0 84 352 308 0 0 660 172

Vakuudelliset joukkovelkakirjat

3 515

52 0 1 0 0 0

3 567

0 0 0

3 567

716

Energia

0 7 0 4 0 0 498

509

36 0 0 545 112
Rahoitus 2 726

1 744

230 86 0 19

2 807

0 0 9

2 817

3
Valtiot 738 12 4 17 0 0 52

823

0 0 0 823 -230

Indeksiin sidotut joukkovelkakirjat

42 9 146 64 27 0 11

299

0 0

0

299 -445

Vakuutus

0 0 0 6 0 0 0

6

200 0 0 206 9

Media

0 0 0 0 8 0 28

36

0 0 0 36 27

Kunnat

312 0 0 0 1 0 0

313

0 0 0 313 247

Kiinteistöala

0 0 0 0 0 0 13

13

0 78 0 91 23

Palvelut

0 0 0 22 18 0 11

51

1 0 0 52 1

Teknologia ja elektroniikka

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -22

Telekommunikaatio

0 0 45 39 20 0 0

103

48 0 0 151 10

Liikenne

0 0 0 1 0 0 190

191

10 0 0 201 -28

Yhdyskuntapalvelut

0 0 236 26 0 0 25

287

1 0 0 288 72

Muut

0 26 0 0 0 0 34

60

23 0 0 83 26

Sijoitusrahastot

0 0 0 0 98 0 25

122

475 28 0 625 145

Yhteensä

4 607

838

2 193

720 408 0

1 168

9 934

1 648

106 9

11 697

1 002

Muutos 31.12.2009

-110

96 263 17 39 -2 218

520

512 -19 -10

1 002

 

Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Mandatum Life, 31.12.2010

 

Milj. € 

AAA

AA+ - AA-

A+
-
A-

BBB+ - BBB-

BB+ -
C

       
D

Luokit-
tele-
maton

Korko-sijoi-tukset yht.

Osak-
keet

Muut

Johdan-
naiset (vasta-puoliriski)

Yht.

Muutos 31.12.
2009

Arvopaperistetut joukkovelkakirjat

0 0 4
3
0
0
12 18
0 0 0 18 2

Perusteollisuus

0 0 4 50 278 0 126 458 169 4 0 631 117

Pääomahyödykkeet

0 3 121 61 0 0 7
192 155 0 0 347 22

Kulutustavarat

0 0 28 66 3 0 65 162 53 7 0 221 46

Vakuudelliset joukkovelkakirjat

90

42 0 0 0 0 0

133

0 0 0

133

-4

Energia

0 0 15 0 0 0 48

63

19 0 0 82 43
Rahoitus 0 694

813

93 71 0 20

1 691

19 23 26

1 759

-219
Valtiot 107 0 0 0 0 0 0

107

0 0 0 107 73

Indeksiin sidotut joukkovelkakirjat

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

Vakuutus

0 0 28 20 0 0 25

73

17 0 0 89 4

Media

0 0 0 0 0 0 0

0

59 0 0 59 -3

Kunnat

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

Kiinteistöala

0 0 0 0 0 0 0

0

0 143 0 143 -13

Palvelut

0 0 0 7 17 0 0

24

50 9 0 83 18

Teknologia ja elektroniikka

0 0 0 18 0 0 14 31 83 0 0 115 6

Telekommunikaatio

0 0 52 90 0 0 0

142

24 0 0 167 14

Liikenne

0 0 0 0 0 0 32

32

6 0 0 38 -7

Yhdyskuntapalvelut

0 13 167 67 0 0 0

248

54 0 0 302 2

Muut

0 0 7 0 0 0 24

31

2 0 0 33 -15

Sijoitusrahastot

0 0 0 0 210 0 13

223

976 438 0

1 638

452

Yhteensä

198

753

1 239

474 580 0

384

3 627

1 686

624 26

5 963

538

Muutos 31.12.2009

98

-36 -288 23 -56 0 213

-48

451 153 -18

538

 

Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Sampo-konserni, 31.12.2010

Milj. € 

AAA

AA+
-
AA-

A+
-
A-

BBB+ - BBB-

BB+ -
C

   D

Luokit-
tele-
maton

Korko-sijoi-tukset yht.

Osak-
keet

Muut

Johdan-
naiset (vasta-puoliriski)

Yht.

Muutos 31.12.
2009

Arvopaperistetut joukkovelkakirjat

0 0 4
3
0
0
12 18
0 0 0 18 2

Perusteollisuus

0 0 4 94 405 0 278 781 215 4 0 1 000 80

Pääomahyödykkeet

0 3 139 79 8 0 34 262 653 0 0 915 224

Kulutustavarat

0 5 28 314 18 0 149 514 361 7 0 882 218

Vakuudelliset joukkovelkakirjat

3 605

94 0 1 0 0 0

3 700

0 0 0

3 700

712

Energia

0 7 15 4 0 0 546

572

56 0 0 627 155
Rahoitus 2

1 929

2 629

323 158 0 44

5 085

19 23 54

5 180

-53
Valtiot 845 12 4 17 0 0 52

930

0 0 0 930 -157

Indeksiin sidotut joukkovelkakirjat

42 9 146 64 27 0 11

299

0 0

0

299 -445

Vakuutus

0 0 28 26 0 0 25

79

234 0 0 312 13

Media

0 0 0 0 8 0 28

36

59 0 0 95 24

Kunnat

312 0 0 0 1 0 0

313

0 0 0 313 247

Kiinteistöala

0 0 0 0 0 0 13

13

0 227 0 240 3

Palvelut

0 0 0 29 35 0 11

75

51 9 0 134 19

Teknologia ja elektroniikka

0 0 0 18 0 0 14 31 86 0 0 117 -16

Telekommunikaatio

0 0 97 129 20 0 0

246

72 0 0 318 24

Liikenne

0 0 0 1 0 0 222

222

16 0 0 239 -35

Yhdyskuntapalvelut

0 13 403 93 0 0 25

535

55 0 0 590 74

Muut

0 26 7 0 0 0 58

91

27 1 0 119 12

Sijoitusrahastot

0 0 0 0 308 0 37

346

1 451

482 0 2 279 595

Yhteensä

4 805

2 099

3 504

1 193

987 0

1 558

14 147

3 353

753 54

18 307

1 696

Muutos 31.12.2009

-13

558

-382

40 -17 -2 433

617

965 124 -10

1 696

 

 

Merkittävimmät netto-ostot kohdistuivat katettuihin ja luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin sekä rahastosijoituksiin. Indeksisidonnaisten sekä valtioiden joukkovelkakirjalainojen painoa vähennettiin sijoitussalkussa. Kokonaisposition kasvua selittää myös sijoitusten, ja erityisesti osakkeiden, arvonnousu.

Korkosijoitukset

Taulukko "Korkosijoitusten markkina-arvot instrumenttilajeittain lukuun ottamatta johdannaisia, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2010" esittää Sampo-konsernin korkosijoitusten määrän ja keskimääräisen maturiteetin instrumenteittain. Sampo-konsernilla on merkittävä määrä luottoriskillisiä sijoituksia. Sampo-konserni altistuu luottomarginaaliriskille, jota mitataan ja hallitaan osana sijoitussalkkujen hallintaa. Limiittien asettaminen kuvataan tarkemmin Luottoriskit-osiossa.

Korkosijoitusten keskimääräiset maturiteetit, jotka vaikuttavat luottoriskin suuruuteen, olivat If Vahinkovakuutuksessa 2,9 vuotta ja Mandatum Lifessa 3,5 vuotta. Korkomuutosten herkkyyttä voidaan tarkastella korkosijoitusten keskimääräisellä duraatiolla, joka oli If Vahinkovakuutuksessa 1,7 vuotta ja Mandatum Lifessa 2,7 vuotta (luvut sisältävät johdannaispositiot).

Vuoden 2010 aikana rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen osuus laski 14 prosentista 13 prosenttiin. Korkeariskisten (high-yield) joukkovelkakirjalainojen osuus kaikista korkosijoituksista nousi 15 prosenttiin (14 prosenttia vuonna 2009).

Korkosijoitusten markkina-arvot instrumenttilajeittain lukuun ottamatta johdannaisia, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2010

  If Vahinkovakuutus Mandatum Life Sampo-konserni

 

Milj. €

% korko-
sijoitus-salkusta

Keski-määräinen maturiteetti (vuotta)

Milj. €

% korko-sijoitus-salkusta Keski-määräinen maturiteetti (vuotta)
Milj. €
% korko-sijoitus-salkusta
Keski-määräinen maturiteetti (vuotta) 

Rahamarkkinasijoitukset ja kassavarat

581

6 %

0,2
613
17 %
0,2

1 774

13 %

0,2

Valtioiden joukkovelkakirjalainat

1 134

11 %

3,7 108

3 %

27,5

1 242

9 %

5,7

Katetut joukkovelkakirjalainat

3 567

36 %

3,2 133

4 %

5,0

3 700

26 %

3,3

Investment grade -joukkovelkakirjalainat

2 271

23 %

2,8

1 388

38 %

2,8

3 659

26 %

2,8

Korkeariskiset (high-yield) joukkovelkakirjalainat

1 354

14 %

2,8 795

22 %

4,0

2 155

15 %

3,3

Omaisuusvakuudelliset joukkovelkakirjalainat

0

0 %

0,0 18

1 %

4,0

18

0 %

4,0

Heikomman etuoikeuden lainat

693

7 %

2,2 531

15 %

3,0

1 223

9 %

2,6

Vakuutuskirjalainat

0

0 %

0,0 25

1 %

3,8

25

0 %

3,8

Ruotsalaiset indeksiin sidotut jvk-lainat

299

3 %

4,8 0

0 %

0,0

299

2 %

4,8

Yhteensä

9 899

100 %

2,9

3 611

100 %

3,5

14 096

100 %

3,0

Osakesijoitukset

Sampo-konsernin osakesijoitukset olivat vuoden 2010 lopussa 3 353 miljoonaa euroa (2 389 miljoonaa euroa vuonna 2009). Sekä If Vahinkovakuutuksen että Mandatum Lifen osakesalkuilla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti. Molemmissa yhtiöissä osakkeiden osuuden kasvu vuoden 2010 aikana johtui sekä osakkeiden hintojen noususta että netto-ostoista.

Vuoden lopussa If Vahinkovakuutuksen osakesalkun arvo oli 1 648 miljoonaa euroa (1 136 miljoonaa euroa vuonna 2009). Osakkeiden paino If Vahinkovakuutuksen sijoitussalkussa oli vuoden lopussa 14,1 prosenttia. Osakesalkku koostuu pääasiassa pohjoismaisten listattujen yritysten osakkeista sekä globaalista, rahastojen kautta sijoitetusta salkusta. Sijoitusten hallinnointimandaatit on järjestetty If Vahinkovakuutuksen sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Vuoden lopussa Mandatum Lifen osakesalkun arvo oli 1 686 miljoonaa euroa (1 235 miljoonaa euroa vuonna 2009). Sampo-konsernin sijoitusyksikkö hallinnoi pohjoismaista sijoitussalkkua, kun taas Pohjoismaiden ulkopuolisia osakesijoituksia hallinnoidaan pääosin rahastojen tai ulkopuolisten omaisuudenhoitajien kautta.

Sampo-konsernin osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti on esitetty kuvissa "Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, 31.12.2010", "Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010" sekä "Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Mandatum Life, 31.12.2010".

 

 

 

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten osakkeiden osuus oli 57 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin Pohjoismaihin keskittyneen toiminnan kanssa sekä suhteessa pohjoismaisiin valuuttoihin sidottuun vastuuvelkaan.

Sampo-konsernin suorien osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain on kuvattu taulukossa "Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, Sampo-konserni, 31.12.2010". Merkittävimmät toimialasektorit olivat pääomahyödykkeet, kulutustavarat, vakuutus (johtuen Topdanmark-omistuksesta) ja perusteollisuus. Osakerahastojen kautta tehdyt sijoitukset olivat 43 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Suurimmat Sampo-konsernin osakesijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 40).

Valuuttariskit

Valuuttariski voidaan yleisesti ottaen jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriski viittaa valuuttariskiin, joka syntyy liiketoiminnan tai sijoitusten sopimuspohjaisista kassavirroista tai näihin kassavirtoihin liittyvistä suojauksista. Translaatioriski taas viittaa valuuttariskiin, joka syntyy yhdistettäessä sellaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä, millä pohjavaluuttana on muu kuin konsernin käyttämä valuutta.

Sampo-konsernissa avoimia transaktioriskipositioita tarkastellaan ja hallinnoidaan erikseen. Kunkin valuutan nettopositio on netto kyseisen valuutan määräisestä vastuuvelasta, sijoitusvaroista ja voimassaolevista ulkomaanvaluutan määräisistä valuuttakaupoista.

Vahinkovakuutuksia myydään enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen valuuttariskiä hallitaan vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla. Avointa valuuttapositiota hallitaan aktiivisesti sijoitustuottojen parantamiseksi.

Koska henkivakuutuksen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, Mandatum Lifen valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa valuuttamääräisistä sijoituksista. Henkivakuutuksen valuuttastrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

Konserniyhtiöiden valuuttapositiot kotivaluuttoja vastaan on esitetty taulukoissa "Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010" sekä "Transaktioriskipositio, Mandatum Life, 31.12.2010". Taulukoissa on esitetty avoimet positiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen kotivaluutan 10 % yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010

Kotivaluutta: SEK

EUR

USD
JPY
GBP
SEK
NOK
CHF
DKK
EEK
LTL
LVL
Muut
Netto, yht.

Vakuutustoiminta

-440 -165
0
-17
-80

-2 901

-1 -755
0
-1
-1
-11

-4 372

Sijoitukset

25

1 299

34 0 261

1 795

0 208 0 0 0 0

3 622

Johdannaiset

408 -1 112
-35 17 -186

1 062

0 537 0
0 0 7 698

Transaktioriskipositio, yhteensä

-7 22 -1 0 -5

-44

-1 -10 0 -1 -1 -4 -52

Herkkyys: SEK -10 %

-1 2
0 0 0

-4

0 -1 0 0 0 0 -5

Sisällytetyt optioiden arvot ovat delta-arvoja.

Transaktioriskipositio, Mandatum Life, 31.12.2010

Kotivaluutta: EUR

EUR

USD
JPY
GBP
SEK
NOK
CHF
DKK
EEK
LTL
LVL
Muut
Netto, yht.

Vakuutustekninen vastuuvelka

0 0
0
0
-2

0

0 0
0
0
0
0

-2

Sijoitukset

0

1 084

22 171 16

31

16 5 17 5 1 271

1 639

Johdannaiset

0

-675

-41 -144 54

56

-16 0 0
0 0 -30 -797

Transaktioriskipositio, yhteensä

0 409 -19 27 68

87

0 5 17 5 1 241 840
Herkkyys: EUR -10 % 0 41 -2 3 7 9 0 0 2 1 0 24 84

Sisällytetyt optioiden arvot ovat delta-arvoja.

Sampo Oyj:n transaktioriskiasema liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin SEK-määräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euro-määräisiin velkainstrumentteihin.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Sampo-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu euroissa. Translaatioriskiä syntyy, kun konserniyhtiöiden, joilla on jokin muu tilinpäätösvaluutta, tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseen. Muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat muuntoeroja, jotka vaikuttavat konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Translaatioriskiä syntyy myös If Vahinkovakuutuksen sisällä, sekä pienemmässä määrin Mandatum Lifessa. Näissä yhtiöissä translaatioriski aiheutuu niiden sellaisista omista tytäryhtiöistä, joiden tilinpäätösvaluutta on eri kuin vastaavassa emoyhtiössä.

Kiinteistö-, pääoma- ja riskirahastosijoitukset

If Vahinkovakuutuksella ja erityisesti Mandatum Lifella on kiinteistö-, pääoma- sekä riskirahastosijoituksia. Sijoitussuunnitelmissa on määritetty maksimipainot näille sijoituksille. Vuoden 2010 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusvarallisuudesta oli 4,1 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 0,9 prosenttia ja Mandatum Lifessa 10,5 prosenttia.

Ulkopuoliset omaisuudenhoitajat hoitavat pääomasijoituksia sekä sijoituksia riskirahastoihin. Pääomasijoitussalkku on hajautettu rahastojen tyypin ja maantieteellisen alueen mukaan. Riskirahastosijoituksissa pyritään varmistamaan riittävä hajautus alla olevien omaisuusluokkien, rahastotyyppien ja sijoitustapojen välillä. Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö vastaa Mandatum Lifen kiinteistösijoitustoiminnasta. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia sekä epäsuoria sijoituksia kuten kiinteistörahastoja, kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja. Kiinteistösijoitustoiminnan riskejä rajoitetaan hajauttamalla sijoitukset sekä alueellisesti että kiinteistötyypeittäin.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan