Tulosta

Pääomitus sisäisillä menetelmillä

Kuva "Taloudellisen pääoman jakautuminen liiketoiminta-alueittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Sampo-konserni, 31.12.2010" esittää eri liiketoiminta-alueiden ja näiden välisen hajautuksen vaikutuksen koko Sampo-konsernin taloudelliseen pääomaan. Kuvassa esitetään myös konsernitason muokatun vakavaraisuuspääoman määrä.

Sampo-konsernin taloudellisen pääoman tarve lisääntyi vuoden aikana 4 281 miljoonaan euroon vuoden 2010 lopussa (3 783 miljoonaa euroa vuonna 2009). Lisäys on seurausta pääasiassa markkinariskin kasvusta, joka puolestaan johtuu aikaisempaa suuremmasta osakepositiosta.

Nordea on sisällytetty Sampo-konsernin taloudellisen pääoman laskelmiin lisäämällä Sampo Oyj:n omistusosuutta vastaava osuus Nordean ilmoittamasta taloudellisen pääoman määrästä, joka on muutettu 99,5 % luottamusväliä vastaavaksi. Vuoden lopussa Nordeasta syntyvä riski muodostaa suurimman yksittäisen osuuden Sampo-konsernin taloudellisesta pääomasta. Riskien ja liiketoiminta-alueiden väliset korrelaatiot, ja näin ollen epäsuorasti myös hajautuksen määrä, määritetään Sampo-konsernin tasolla.

Sampo-konsernin muokattu vakavaraisuuspääoma kasvoi vuoden aikana 8 521 miljoonaan euroon (7 076 miljoonaa euroa vuonna 2009), mikä johtuu hyvistä sijoitustuotoista sekä vakuutustoiminnan tuloksesta ja osittain myös vastuuvelan oikaisun kasvusta. Vastuuvelan oikaisun kasvu johtuu pääosin siitä, että riskimarginaalia on alennettu käytössä olevan QIS5-metodologian mukaisesti. QIS5-metodologiassa liiketoimintojen välinen hajautus otetaan huomioon. Näin ollen muokattu vakavaraisuuspääoma ylitti taloudellisen pääoman 4 240 miljoonalla eurolla (3 294 miljoonaa euroa vuonna 2009).

Kuvassa "Sampo-konsernin taloudellisen pääoman erittely riskilajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2010" esitetään taloudellisen pääoman jakautuminen eri riskeille.

Vuonna 2010 konsernin merkittävimmät riskiluokat taloudellisen pääoman perusteella olivat luottoriski ja markkinariski. Suurin muutos on tapahtunut markkinariskin osuudessa koko taloudellisesta pääomasta. Lisäys johtuu pääasiassa osakeposition kasvusta. Toinen syy lisäykseen on riskiluokittelun muuttaminen If Vahinkovakuutuksessa. Vakuutustoimintaan liittyvä korkoriski on siirretty vakuutusriskistä osaksi markkinariskiä ja luottoriskimarginaaleihin liittyvä riski on siirretty luottoriskistä osaksi markkinariskiä.

Tytäryhtiöiden taloudellisen pääoman jakauma ja muokattu vakavaraisuuspääoma on kuvattu tarkemmin kuvissa "Taloudellisen pääoman jakautuminen riskilajeittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010" ja "Taloudellisen pääoman jakautuminen riskilajeittain sekä muokattu vakavaraisuuspääoma, Mandatum Life, 31.12.2010".

 

If Vahinkovakuutuksen taloudellinen pääoma kasvoi 1 381 miljoonaan euroon (1 185 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa) samalla kun Mandatum Lifen taloudellinen pääoma kasvoi 1 119 miljoonaan euroon (930 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Pääsyynä kasvun taustalla on aikaisempaa suurempien osakepositioiden johdosta lisääntynyt markkinariski. If Vahinkovakuutuksen osalta markkinariskin lisääntyminen johtuu myös luottoriskimarginaaleihin liittyvän riskin käsittelyn siirtämisestä luottoriskistä markkinariskiin. Markkinariski on nyt sekä If Vahinkovakuutuksen että Mandatum Lifen merkittävin riski.

Lisäksi If Vahinkovakuutus on siirtänyt vakuutustoimintaan liittyvän korkoriskin käsittelyn vakuutusriskeistä markkinariskeihin, mikä selittää vakuutusriskin määrän pienenemisen 583 miljoonaan euroon (683 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Vakuutusriskin odotetaan kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa, sillä vakuutusriskin laskennassa käytettyjä korrelaatioita joudutaan todennäköisesti nostamaan viranomaishyväksynnän saamiseksi sisäiselle mallille.

Muokatun vakavaraisuuspääoman määrä ylitti taloudellisen pääoman määrän sekä If Vahinkovakuutuksessa että Mandatum Lifessa. Vuoden aikana muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi If Vahinkovakuutuksessa 3 670 miljoonaan euroon (2 861 miljoona euroa vuoden 2009 lopussa). Mandatum Lifessa muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi 1 589 miljoonaan euroon (1 294 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa).

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan