Tulosta

Pääomitus viranomaisten kriteereillä

Sampo-konsernin vakavaraisuus raportoidaan neljännesvuosittain suomalaisille valvoville viranomaisille. Tytäryhtiöiden vakavaraisuus raportoidaan paikallisille valvoville viranomaisille.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen toimintapääoma ja viranomaisten vaatima vähimmäismäärä on esitetty kuvassa "Viranomaisvaatimusten mukainen pääomitus, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2010 ja 31.12.2009". Kaikki konsernin yksittäiset liiketoiminta-yksiköt täyttivät omat viranomaisten vakavaraisuusvaatimuksensa vuoden 2010 aikana. Sampo Oyj:lle ei emoyhtiönä lasketa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta mittaavaa toimintapääomaa.

If Vahinkovakuutuksen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma kasvoi 2 956 miljoonaan euroon (2 427 miljoonaa euroa) vähimmäismäärän ollessa 735 miljoonaa euroa (634 miljoonaa euroa). Mandatum Lifen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma kasvoi 1 324 miljoonaan euroon (926 miljoonaa euroa) vähimmäismäärän ollessa 231 miljoonaa euroa (226 miljoonaa euroa). Myös Sampo-konsernin vakavaraisuusasema oli hyvin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhde oli 167 prosenttia (158 prosenttia).

Konsernin vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta annetun asetuksen mukaan laskettuna (1193/2004) on esitetty taulukossa "Konsernin vakavaraisuus, 31.12.2010 ja 31.12.2009". Konsernin vakavaraisuussuhde 31.12.2010 oli 167 prosenttia (158 prosenttia).

Konsernin vakavaraisuus, 31.12.2010 ja 31.12.2009

Milj. €

31.12.2010

31.12.2009

Konsernitaseen oma pääoma

8 886

7 613

Toimialakohtaiset erät

1 711

1 545

Arvostuserot ja laskennalliset verot

508

369

Pääomalainat

289

287

Osuus Nordean pääomasta, joka ei sisälly konsernitaseen omaan pääomaan

915

889

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

-3 033

-2 875

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (vakuutusyhtiöt)

-742

-688

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (Nordea)

-1 218

-1 179

Tasoitusmäärä (Suomi)

-361

-348

Yhteistakuuerä (Suomi)

0 -33

Muut

-67 -66

Suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta

-645

-561

Konsernin vakavaraisuuspääoma, yhteensä

7 564

6 283

Viranomaisten vaatima vähimmäismäärä, yhteensä

4 526

3 968

     
Konsernin vakavaraisuus

3 038

2 315

Konsernin vakaravaisuussuhde
(vakavaraisuuspääoma / viranomaisten vaatima vähimmäismäärä %)
167 %

158 %

 

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan