Tulosta

Pääoman hallintaprosessi

Sampo-konsernissa pääoman hallinnalla varmistetaan käytettävissä olevan pääoman riittävyys suhteessa liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä aiheutuviin riskeihin.

Pääoman hallintaan liittyy useita jatkuvasti toimitettavia tehtäviä organisaation eri puolilta. Sampo-konsernin pääoman hallintaan liittyvät toimet on yleisellä tasolla esitetty kuvassa "Sampo-konsernin pääoman hallintaprosessi".

Pääoman riittävyyden arviointi

Sampo-konsernissa käytetään sisäisessä tarkastelussa velkojen ja varojen käypiin arvoihin perustuvia tulos-, riski- ja pääomamalleja virallisen tilinpäätöksen ja vakavaraisuustunnuslukujen rinnalla. Myös luottoluokittajien määrittelemiä menetelmiä seurataan tarkasti. Menetelmistä riippumatta arvioidaan aina sitä, kuinka paljon pääomaa yhtiö tarvitsee eri riskien kattamiseen sekä sitä, kuinka paljon pääomaa yhtiöllä on käytettävissä.

Sampo-konsernissa arvioidaan, että sisäisiä pääoman riittävyyden tarkastelutapoja tarvitaan, sillä viranomaisten ja luottoluokittajien mallien ei ole mahdollista ottaa huomioon yhtiöiden erityispiirteitä pääomatarpeen määrittelyssä riittävän tarkasti.

Nykyistä pääomatarvetta arvioidaan vertaamalla käytettävissä olevia pääomia siihen pääomaan, joka tarvitaan nykyisestä liiketoiminnasta aiheutuvien riskien kattamiseen. Sisäisesti pääoman riittävyyden arvioinnissa on kolme vaihetta. Nykyisten toimintojen aiheuttama pääomatarve arvioidaan ensin taloudellisen pääoman avulla. Toiseksi huomioidaan vaikeammin mitattavissa olevien alhaisen todennäköisyyden riskien sekä liiketoimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien mahdolliset vaikutukset. Kolmanneksi huomioidaan yhtiön odotettu kannattavuus, koska voittovarat nähdään ensimmäisenä puskurina, jolla mahdollisia tappioita katetaan.

Mitä on taloudellinen pääoma Sampo-konsernissa?

Taloudellista pääomaa (economic capital) käytetään Sampo-konsernin sisäisenä mittarina arvioitaessa pääoman määrää, joka tarvitaan kattamaan yhtiön riskit. Sampo-konsernissa taloudellinen pääoma tarkoittaa sitä pääoman määrää, joka turvaa vakavaraisuuden vuodeksi eteenpäin 99,5 prosentin luottamustasolla.

Taloudellista pääomaa laskettaessa otetaan huomioon markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, operatiiviset riskit sekä näiden riskien välinen hajautusvaikutus. Taloudellista pääomaa lasketaan laskentamenetelmillä, jotka on kehitetty eri liiketoiminta-alueiden erityistarpeisiin. Nordeasta johtuvan taloudellisen pääoman arvioinnissa käytetään Sampo Oyj:n omistusosuuden mukaista osuutta (20,54 prosenttia vuoden vaihteessa) Nordean raportoimasta taloudellisen pääoman määrästä.

Sampo-konsernissa katsotaan, että taloudellinen pääoma on relevantti pääomatarpeen estimaatti mitattavissa olevien riskien osalta ja arvioitaessa pääomitusta normaalissa liiketoimintaympäristössä. Pääoman riittävyyttä arvioitaessa liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset sekä mahdollisten alhaisen todennäköisyyden riskien vaikutukset otetaan huomioon.

Sulje

Taloudellinen pääoma ja muokattu vakavaraisuuspääoma sekä viranomaisten vakavaraisuustunnusluvut julkistetaan vuosineljänneksittäin. Luottoluokittajien vakavaraisuusmittareita lasketaan myös säännöllisesti, mutta näitä tietoja ei julkisteta.

Mitä on muokattu vakavaraisuuspääoma Sampo-konsernissa?

Eri sidosryhmillä on eri tarkastelutapoja käytettävissä olevan pääoman määrän arviointiin. Viranomaiset ovat määritelleet vakavaraisuuspääomaan hyväksyttävissä olevat erät ja luottoluokittajilla on vastaavasti omat määritelmänsä pääomalle. Muokattu vakavaraisuuspääoma on Sampo-konsernin sisäinen arvio käytettävissä olevista pääomista. Muokattu vakavaraisuuspääoma perustuu viranomaisten vakavaraisuuspääomaan sisällyttämiin eriin. Näiden lisäksi muokattuun vakavaraisuuspääomaan luetaan mukaan muita riskien vaikutusta vaimentavia eriä, kuten vastuuvelan kirja-arvon ja markkina-arvon välinen erotus riskimarginaali huomioon ottaen.

Sulje

Pääomasuunnittelu

Tulevaa pääoman tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon yhtiön johdon ja eri sidosryhmien - viranomaisten ja valvojien, luottoluokittajien, velkasijoittajien, asiakkaiden ja osakkeenomistajien - näkökulmat. Yhtiön johdon näkemykset ja suunnitelmat liiketoiminnan ja sijoitusten tulevasta kehityksestä ovat pohjana, kun tulevaa pääomatarvetta arvioidaan. Suunnitteluprosessissa arvioidaan sitä, miten liiketoiminnan volyymien ja rakenteen muutokset tai nykyisissä riskeissä tapahtuvat muutokset voisivat vaikuttaa kannattavuuteen, riskeihin ja pääomatarpeeseen. Saatuja tuloksia hyödynnetään, kun johdolle ja hallitukselle tehdään suosituksia riskienhallintaan tai pääomitukseen liittyen. Suosituksiin vaikuttaa myös se, miten ulkoiset sidosryhmät näkevät Sampo-konsernin pääomituksen.

Pääoman hallintaan liittyvät toimenpiteet

Huolellinen pääoman riittävyyden arviointi ja pääomasuunnittelu ovat tärkeitä työvaiheita muodostettaessa kuvaa toimenpiteistä, joilla pääomien ja riskien suhde pidetään järkevänä. Sampo-konsernissa riskien ja pääoman aktiivinen sopeuttaminen nähdäänkin tärkeimpänä riskien- ja pääomanhallintaprosessin vaiheena. Riskilimiiteillä ja toimivaltuuksilla yhdessä tulostavoitteiden kanssa ohjataan liiketoiminta- ja sijoitusyksiköitä ottamaan hyvin harkittuja riskejä. Riskilimiitit perustuvat pääomitustavoitteisiin ja yleiseen riskinottohalukkuuteen.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan