Tulosta

Riskienhallinnan hallintorakenne

Tässä luvussa kuvataan hallinnointi- ja valvontajärjestelmää Sampo-konsernin riskienhallinnan kannalta. Sampo-konsernin raportointisegmenttejä ovat Vahinkovakuutus, Henkivakuutus ja Omistusyhteisö. Näitä segmenttejä vastaavat juridiset yhtiöt ovat If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life organisoivat toimintonsa itsenäisesti mutta noudattaen konsernitason riskienhallintaperiaatteita. Emoyhtiön hallitus tekee päätökset tytäryhtiöiden pääoman allokoinnista ja tuottotavoitteista. Tytäryhtiöiden riskit ja pääomitusraportit yhdistellään konsernitasolle vuosineljänneksittäin ja tulokset raportoidaan Sampo Oyj:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Yleisempi kuvaus Sampo-konsernin hallinnointijärjestelmästä ja sisäisestä valvontajärjestelmästä on esitetty Hallinnointi -osiossa.

Sampo-konsernin ja kunkin tytäryhtiön hallintoelimet on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuvassa "Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne".

Konsernin riskienhallinta

Sampo Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Tarkastusvaliokunta vastaa hallituksen nimissä Sampo-konsernin riskienhallinnan periaatteiden ja niihin liittyvien ohjeistuksien laatimisesta. Tarkastusvaliokunta varmistaa lisäksi, että konsernin eri toiminnot noudattavat periaatteita ja ohjeistuksia, valvoo Sampo-konsernin riskejä ja riskikeskittymiä, sekä varmistaa, että riskienhallinta yhtiöissä on kattavaa ja laadukasta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintapolitiikkojen toteuttamista, pääomitusta sekä riskin ja tuoton kehittymistä. Vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee valita niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät toimi Sampo-konsernin johdossa ja jotka ovat riippumattomia yrityksestä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu neljännesvuosittain.

Konsernin riskienhallintajohtaja on vastuussa riskienhallinnan asianmukaisuudesta konsernitasolla. Riskienhallintajohtajan tehtävänä on valvoa Sampo-konsernin riskejä kokonaisuutena, sekä koordinoida ja valvoa tytäryhtiöiden ja konsernin riskienhallintaa.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen hallitukset ovat omien yhtiöidensä ylimpinä päätöksentekijöinä vastuussa näiden riskienhallintaprosesseista. Hallitukset varmistavat, että riskienhallinta ja valvonta ovat riittäviä sekä hyväksyvät riskienhallintasuunnitelmat. Hallitukset myös nimittävät If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen riskienhallintaan liittyvät toimikunnat ja vastaavat riskienhallintaan liittyvien politiikkojen, periaatteiden ja ohjeiden muutostarpeiden tunnistamisesta.

Riskienhallinta If Vahinkovakuutuksessa

If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontakomitea avustaa If Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajaa ja hallitusta täyttämään riskienhallintaprosessiin liittyvät velvoitteensa. Riskienvalvontakomitea seuraa eri toimikuntien ja toimintojen tuottamia raportteja. Se seuraa myös If Vahinkovakuutuksen riskejä suhteessa hallituksen sille asettamiin rajoituksiin ja limiitteihin sekä suhteessa yhtiön pääomiin. If Vahinkovakuutuksen riskienhallintayksikkö on vastuussa riskienhallinnan koordinoinnista riskienvalvontakomitean nimissä.

Sijoituskomitea vastaa sijoitustoiminnan valvonnasta If Vahinkovakuutuksessa. Sijoituskomitea varmistaa sijoitussuunnitelmassa (Investment Policy) määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamisen. Sijoituskomitea raportoi yhtiön hallitukselle ja riskienvalvontakomitealle, ja kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

If Vahinkovakuutuksessa riskienvalvontakomitealle raportoivat riskitoimikunnat ovat vastuunvalintakomitea, aktuaarikomitea, jälleenvakuutuskomitea sekä operatiivisten riskien komitea. Vastuunvalintakomitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan (Underwriting Policy) ylläpitämisestä sekä mahdollisten poikkeamien raportoinnista riskienvalvontakomitealle. Aktuaarikomitea seuraa vastuuvelkaa sekä siihen liittyviä laskelmia ja raportoi vastuuvelkaan liittyvistä riskeistä riskienvalvontakomitealle neljännesvuosittain. Jälleenvakuutuskomitea on vastuussa jälleenvakuutuspolitiikasta (Reinsurance Security Policy) tehtävien poikkeamien hyväksymisestä ja raportoinnista riskienvalvontakomitealle. Operatiivisten riskien komitea käsittelee operatiivisten riskien hallintaan liittyviä politiikkoja ja suosituksia sekä poikkeamia näistä. Lisäksi toimikunta on vastuussa operatiivisten riskien arviointiprosessissa tunnistettujen riskien seurannasta.

Riskienhallinta Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen hallitus vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyydestä. Hallitus vahvistaa vuosittain riskienhallintasuunnitelman, sijoitussuunnitelman ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan liiketoiminnoissa.

Mandatum Lifen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan toteuttamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Riskienhallintakomitea koordinoi ja valvoo kaikkia Mandatum Lifen riskejä. Komiteaa johtaa toimitusjohtaja. Riskit on jaettu pääryhmiin, joita ovat vakuutusriskit, markkinariskit, operatiiviset riskit, lakiasiat ja compliance sekä maine- ja businessriskit. Baltian tytäryhtiön riskejä seurataan myös komiteassa. Jokaisella riskialueella on oma vastuuhenkilönsä.

Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvoo, että sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen sijoitussuunnitelman mukaisesti ja valvoo pääomien riittävyyttä suhteessa taseen markkinariskeihin. Tasehallintakomitea raportoi hallitukselle ja kokoontuu vähintään kuukausittain.

Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintaohjeistuksen ylläpitämisestä sekä valvoo vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuutta, sekä raportoi poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön aktuaari, jonka vastuulla on vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävien periaatteiden yhteensopivuus vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa. Hallitus hyväksyy hinnat ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet. Lisäksi hallitus määrittelee maksimitason omalla vastuulla pidettäville riskeille ja hyväksyy jälleenvakuutuspolitiikan vuosittain.

Operatiivisten riskien komitea analysoi ja käsittelee operatiivisia riskejä, muun muassa uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä riskejä, muutoksia prosesseissa ja riskeissä sekä toteutuneita riskitapahtumia. Operatiivista riskeistä raportoidaan riskienhallintakomitealle ja hallitukselle neljännesvuosittain. Operatiivisten riskien komitea on vastuussa myös Mandatum Lifen jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien ylläpidosta ja päivittämisestä.

Baltian tytäryhtiöllä on oma riskienhallintajärjestelmänsä. Suurimmat riskitapahtumat raportoidaan myös Mandatum Lifen riskienhallintakomitealle.

Sisäinen tarkastus omalla toiminnallaan varmistaa sisäisen valvonnan riittävyyttä.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan