Tulosta

Korvausvastuuriski

Vahinkovakuutuksen vastuuvelan määrittämiseen liittyy aina epävarmuutta, koska vakuutuskorvausten lopullinen määrä ja koko eivät ole tiedossa. Vahingot ilmoitetaan vakuutusyhtiölle yleensä viiveellä ja monissa tapauksissa lopullisen korvauksen määrittelyyn menee vielä jonkin aikaa.

Vastuuvelkaan liittyvä epävarmuus on tavallista suurempi uusissa vakuutuslajeissa, joista ei ole olemassa täydellisiä niin sanottuja run-off-tilastoja, sekä vakuutuslajeissa, joissa vahingon selviäminen kestää kauan. Tällaisia vakuutuslajeja ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus sekä vapaaehtoiset vastuu- ja tapaturmavakuutukset.

Mitä on vastuuvelka vahinkovakuutuksessa?

Vastuuvelka jakautuu yhtiön taseessa vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen. Vakuutussopimusten alkamishetkellä taseeseen kirjataan vakuutusmaksuvastuuta tulevien vahinkojen varalle. Vakuutusmaksuvastuun on tarkoitus kattaa jo solmittujen vakuutussopimusten jäljellä olevan vakuutuskauden odotettavissa olevat korvausmenot ja liikekulut. Korvausvastuun tarkoituksena on puolestaan kattaa tulevaisuudessa suoritettavat korvaukset kaikista jo tapahtuneista vahingoista. Tämä koskee myös tapahtuneita vahinkoja, joita ei vielä tilinpäätöshetkellä ole raportoitu vakuutusyhtiölle.

Sulje

Vastuuvelan määrä ja duraatio maittain ja vakuutuslajeittain on esitetty taulukossa "Vastuuvelka vakuutuslajeittain ja maittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010".

Vastuuvelka vakuutuslajeittain ja maittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010

  Ruotsi Norja Suomi Tanska Yhteensä

 

Milj. €

Duraatio

Milj. €

Duraatio

Milj. €

Duraatio

Milj. €

Duraatio

Milj. €

Duraatio

Liikennevakuutus

2 447

8,0

850

3,3

824

9,6

127

2,7

4 249

7,2

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

0

0,0

416

6,2

997

10,2

264

6,1

1 677

8,7

Vastuuvakuutus

326

6,0

161

3,5

131

3,3

80

2,6

698

4,4

Tapaturmavakuutus

221

5,3

292

2,7

92

1,9

59

2,7

664

3,3

Omaisuusvakuutus

399

1,3

586

1,1

183

0,9

117

0,8

1 285

1,1

Kuljetusvakuutus

34

1,3

29

0,8

34

0,8

21

0,8

118

1,0

Yhteensä

3 426

6,7

2 334

3,1

2 262

8,4

670

3,7

8 691

5,9

 

Lakeihin perustuvien vakuutusten, kuten liikennevakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus, ominaisuudet, ja näin ollen myös riskit, eroavat huomattavasti maittain. Jotkut suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset vakuutukset sisältävät eläkemuotoista korvausvastuuta, joka on herkkä kuolevuusoletusten ja diskonttokoron muutoksille. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen osuus vastuuvelasta on 59 prosenttia.

Monien vakuutuslajien vastuuvelat ovat herkkiä inflaation muutoksille. Inflaatioriski on riski siitä, että vastuuvelkaa joudutaan täydentämään odotettua korkeammasta inflaatiosta johtuen. Koko vastuuvelassa otetaan huomioon inflaatiokehitys, joka on merkittävä tekijä lajeissa, joissa vahingon selviäminen kestää kauan. Näissä niin sanotuissa pitkähäntäisissä vakuutuslajeissa, kuten lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa, arvioidaan tulevaa odotettua korvausinflaatiota. Inflaation estimaatit perustuvat ulkoisiin arvioihin inflaatiokehityksestä (esimerkiksi kuluttajahintaindeksi ja palkkaindeksi) yhdistettynä yhtiön omiin arvioihin eri korvauslajien kasvusta. Vastuuvelan inflaatioriski otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen sijoitusstrategiassa. Inflaatioherkkyys vaihtelee maittain erilaisista kansallisista säännöistä johtuen.

If Vahinkovakuutuksen vastuuvelkaan liittyvä herkkyys inflaatiotason nousulle, eliniän pitenemiselle sekä diskonttokoron laskulle esitetään taulukossa "Vastuuvelkaan liittyvien riskien herkkyydet, If Vahinkovakuutus, 2010".

Vastuuvelkaan liittyvien riskien herkkyydet, If Vahinkovakuutus, 2010

Vastuuvelan erä Riskitekijä Riskiparametrin
muutos
Maa Vaikutus,
milj. €

Nimellismääräinen vastuuvelka

Inflaatio kasvaa

Yhden prosentti-
yksikön kasvu

Ruotsi

250,2

     

Tanska

16,0

     

Norja

87,8

     

Suomi

25,4

Diskontattu vastuuvelka (toistuvaiskorvaukset ja osa suomalaisesta IBNR:stä)

Diskonttokorko laskee

Yhden prosentti-
yksikön lasku

Ruotsi

56,9

     

Tanska

8,4

     

Suomi

153,7

Toistuvaiskorvaukset

Kuolevuus laskee

Odotettu elinikä
kasvaa yhdellä vuodella

Ruotsi

10,4

     

Tanska

0,4

     

Suomi

29,0

If Vahinkovakuutuksen vastuuvelka vahinkovuosittain ennen ja jälkeen jälleenvakuuttajien osuutta on kuvattu korvauskulujen kehitystaulukoissa, jotka on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liite 27).

Korvausvastuuriskin hallinta

If Vahinkovakuutuksen hallitus hyväksyy vastuuvelan laskentaa koskevat ohjeet. If Vahinkovakuutuksen pääaktuaarin vastuulla on tehdä ja toimeenpanna ohjeet vastuuvelan määrittämiseksi sekä arvioida, onko vastuuvelka riittävä. Pääaktuaari laatii vähintään neljännesvuosittain raportin vastuuvelan riittävyydestä, joka lähetetään If Vahinkovakuutuksen hallitukselle, riskienvalvontakomitealle, sekä toimitusjohtajalle.

Aktuaarikomitea on If Vahinkovakuutuksen pääaktuaarin neuvoa-antava ja valmisteleva toimikunta. Se antaa suosituksia vastuuvelan laskennan ohjeistuksesta. Toimikunta myös seuraa vastuuvelan kehitystä ja auttaa pääaktuaaria vastuuvelan riittävyyden arvioinnissa.

Aktuaarit analysoivat vastuuvelan riittävyyttä ja seuraavat sitä jatkuvasti suhteessa olemassa olevien ohjeistuksiin. Aktuaarit kehittävät lisäksi menetelmiä ja järjestelmiä, joita käytetään vastuuvelan laskemisessa.

Vakuutusmatemaattiset arviot perustuvat tilinpäätöspäivänä käytettävissä oleviin tilastoihin tapahtuneista vahingoista, sekä muuhun käytettävissä olevaan tietoon, jota ovat mm. vahinkokehityksen trendit, maksamattomien korvausten määrä, lakimuutokset, oikeuspäätökset ja yleinen talouskehitys. Vastuuvelan laskennassa yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat Chain Ladder- ja Bornhuetter-Fergusson -tekniikat yhdistettynä ennusteisiin vahinkojen lukumäärästä ja keskimääräisistä korvauskuluista.

Tuloksen herkkyyttä - ja siten vastuunvalintaan liittyvää riskiä - on kuvattu taulukossa "Vakuutustuloksen herkkyysanalyysi, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010 ja 31.12.2009" eri tunnusluvuissa tapahtuvien muutosten suhteen.

Vakuutustuloksen herkkyysanalyysi, If Vahinkovakuutus, 31.12.2010 ja 31.12.2009

 

    Vaikutus tulokseen ennen veroja, milj. €

Tunnusluku

Nykyinen taso (2010)

Muutos nykyisessä tasossa

2010

2009

Yhdistetty kulusuhde, henkilöasiakkaat

93,0 %

+/- 1 prosenttiyksikköä

+/- 21

+/- 20

Yhdistetty kulusuhde, yritysasiakkaat

93,5 %

+/- 1 prosenttiyksikköä

+/- 12

+/- 11

Yhdistetty kulusuhde, suurasiakkaat

90,6 %

+/- 1 prosenttiyksikköä

+/- 4

+/- 4

Yhdistetty kulusuhde, Baltia

93,4 % +/- 1 prosenttiyksikköä

+/- 1

+/- 2

Vakuutusten maksutaso

3 894 +/- 1 %

+/- 39

+/- 36

Vahinkotiheys

2 943 +/- 1 %

+/- 29

+/- 27

Jälleenvakuutusten maksutaso

202 +/- 10 %

+/- 20

+/- 22


Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan