Tulosta

Mandatum Life

Mandatum Lifen maksutulo ja tase yltivät ennätyksiin vuoden 2010 aikana. Maksutulon voimakas kasvu oli seurausta vuonna 2008 aloitetuista panostuksista varainhoidon organisaatioon ja omiin yritysmyyntikanaviin. Kasvua edesauttoi myös Sampo Pankin myynnin palautuminen aiempien vuosien tasolle.

Hyvistä sijoitustoiminnan tuotoista huolimatta vuosi oli sijoitusmarkkinoilla erittäin haasteellinen. Vuonna 2007 alkaneesta finanssikriisistä palautuminen jätti jälkeensä huolen euroalueen tulevaisuudesta. Vahvojen, AAA-luokituksen omaavien euromaiden pitkät korot laskivat vuoden aikana, minkä vuoksi Mandatum Life vahvisti tasettaan vastaamaan paremmin alhaisia korkotasoja tekemällä vastuuvelkaansa korkotäydennyksen. Tulos käytettiin oman pääoman kartuttamiseen ja sitä kautta vahvistamaan yhtiön vakavaraisuutta entisestään. Sijoitustoiminnan osalta vuoteen 2011 liittyy myös useita epävarmuustekijöitä. Vahva vakavaraisuusasema ja matalan korkotason mahdollistama vastuuvelan korkotäydennys luovat kuitenkin hyvän pohjan vuoden 2011 toiminnalle.

Varainhoidossa absoluuttisen tuoton filosofia herätti asiakkaiden kiinnostuksen ja osoitti toimivuutensa vuoden 2010 aikana. Kansainvälinen talous ja sijoitusmarkkinat olivat epävakaita, vaikeasti ennakoitavia sekä muutoksille alttiita. Tilanteiden analysoiminen ja selkeiden johtopäätösten tekeminen oli siksi haastavaa. Absoluuttisen tuoton sijoitusfilosofia ja aktiivinen sijoitustoiminta osoittivat vahvuutensa tässä vaativassa markkinatilanteessa. Yhdessä varainhoidon myynnin aktiivisuuden lisääntymisen kanssa nämä loivat pohjan vuoden 2010 kasvulle luoden kasvuodotuksia myös vuodelle 2011.

Yritysmyynti on varainhoidon lisäksi toinen Mandatum Lifen omien jakelukanavien kehittämisen painopistealueista. Työnantajan tarve sitouttaa ja kannustaa työntekijöitä sekä työntekijöiden tarve varautua eläkeaikaan luo jatkossakin hyvät edellytykset yhtiön kasvulle. Myös riskivakuutuksille on yhtäläinen tarve sekä yritysten että työntekijöiden kannalta, minkä vuoksi yhtiö kehitti vuoden aikana riskivakuutustensa tuotevalikoimaa.

Yritysratkaisuissa sijoitussidonnainen maksutulo jatkoi kasvuaan. Sekä yritysmyynnin että varainhoidon myynnille ensisijaista on näiden jakelukanavien keskinäinen yhteistyö. Tämä yhteistyö saatiin erinomaisesti liikkeelle vuoden 2010 aikana, mikä myös selittää merkittävän osan kuluneen vuoden maksutulon kasvusta. Vuoden 2010 aikana tehtiin alalla ennätyksellisen paljon eläkevastuun siirtoja yrityksiltä henkivakuutusyhtiöille. Nämä kaikki vastuunsiirrot ovat laskuperustekorollisia. Laskuperustekoron ollessa korkeahko suhteessa markkinakorkoihin Mandatum Life ei ollut aktiivinen tällä osa-alueella.

Mandatum Lifen ja Sampo Pankin yhteistyössä löydettiin uusi vaihde, jonka seurauksena Pankin kautta tullut maksutulo kasvoi vuonna 2010 voimakkaasti. Erityisen ilahduttavaa oli henkilöasiakasliiketoiminnan yhteistyön lisäksi yksityispankin ja yritysliiketoiminnan voimakas piristyminen. Kasvun taustalla on yhteinen tahto ja luottamus Sampo Pankin ja Mandatum Lifen strategiseen yhteistyöhön.

Vuonna 2010 Baltian tytäryhtiö muutti nimensä Sampo Lifesta Mandatum Lifeksi, minkä seurauksena "yksi yhtiö, yksi strategia" -periaate on vahvistunut entisestään ja samalla yhteistyö emoyhtiön kanssa on tiivistynyt huomattavasti. Selkeimpänä yhteistyön muotona on kuluneen vuoden aikana Baltiassa lanseeratun varainhoitopalvelun ja emoyhtiön varainhoitotoiminnon saumaton yhteistyö. Varainhoitopalvelut olivat keskeisessä osassa Baltian myynnin kasvussa.

Yhtiön kasvu, uusien toimintojen liittäminen perinteiseen henkivakuutusyhtiöön ja asiakaspalvelun laadun parantaminen edellyttävät henkilöstöltä uudenlaista tekemistä ja osaamista. Tämän vuoksi henkilöstön kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Painopisteet ovat sisäisessä yhteistyössä, asiakaspalvelun laadun parantamisessa sekä johtamisen kehittämisessä. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja kunkin asiakassegmentin tarpeiden huomioimiseksi vuoden aikana uudistettiin vakuutus- ja korvauspalvelujen organisaatiot.

Lataa Mandatum Lifen Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan