Tulosta

Yritysvastuu

Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat yhteisiä arvoja - eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys - kaikissa liiketoimissaan ja yhteyksissään kaikkiin sidosryhmiin. Vakuuttaminen on liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja luottamus ovat keskeisiä päivittäisissä asiakaskontakteissa. Yritysvastuuasiat ovat Sampo-konsernille keskeisiä. Merkittävin osa Sampo-konsernin yritysvastuutoiminnasta tapahtuu Pohjoismaiden suurimmassa vahinkovakuuttajassa Ifissä, sillä Ifissä työskentelee peräti 92 prosenttia Sampo-konsernin henkilöstöstä.

Ifin toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskuntaa, jossa kaikkien on turvallista elää. Vahinkovakuutusyhtiöt ovat yhdessä poliisin, pelastuslaitoksen ja oikeuslaitoksen kaltaisten viranomaisten kanssa yksi yhteiskunnan tärkeimmistä arkiturvallisuutta luovista toimijoista. Pelkästään vuonna 2010 If käsitteli 1,4 miljoonaa korvaustapahtumaa. Ne vaihtelivat esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista henkilöasiakkaista yrityksiin, joiden tuotanto oli keskeytynyt tulipalon vuoksi. If maksoi vuoden aikana korvauksia yhteensä lähes 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä If kantaa laajemman yritysvastuun kuin mitä siltä pelkästään liiketoiminnan perusteella edellytetään. If käyttää ainutlaatuista riskienhallintaosaamistaan edistääkseen turvallista kehitystä kaikkialla, missä yhtiö toimii. Tavoitteena on aina toimia tavalla, joka täyttää tai ylittää toiminnalle asetetut eettiset, lakisääteiset ja kaupalliset vaatimukset.

Esimerkiksi ympäristöasioihin on Ifissä paneuduttu tarmokkaasti jo muutaman vuoden ajan. Tiukka ympäristöpolitiikka ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa. Ympäristöpolitiikan ytimenä on, että Ifin on aina pyrittävä löytämään ympäristön kannalta paras ratkaisu - niin Ifille, asiakkaille, alihankkijoille kuin yhteistyökumppaneille. If on vuoden 2010 aikana liittynyt YK:n puhtaan kehityksen mekanismi -ohjelmaan (Clean Development Mechanism, CDM), ja yhtiöstä tulee ympäristöneutraali vuonna 2011.

Vuonna 2010 toteutettiin monia konkreettisia toimia:

  • If on tuonut markkinoille useita ympäristön kannalta merkittäviä vakuutustuotteita. Esimerkiksi Suomessa on laajennettu luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen suojaa kotivakuutuksessa, useissa If-maissa on kehitetty räätälöityjä vakuutuksia sähköautoille, ja työtä yritysten ympäristövastuuvakuutustietoisuuden parantamiseksi on tehostettu.
  • Yhtiössä on toteutettu kunnianhimoinen sadan parannuskohdan sisäinen ympäristöohjelma. Yksi painopistealueista ovat työntekijöiden matkat, jotka ovat vähentyneet lähes 33 prosenttia kolmen viime vuoden aikana muun muassa lisäämällä määrätietoisesti video- ja verkkokokouksia. Videokokousten määrä on tänä aikana yli kaksinkertaistunut.
  • If huolehtii vuosittain yli 300 000 vahingoittuneesta autosta ja tilaa korjauksia asuntoihin ja liikekiinteistöihin miljoonien kruunujen arvosta ja asettaa jatkossakin alihankkijoilleen ilmastovaatimuksia kuljetusmuotojen, työssä käytettävien materiaalien, työmenetelmien, päästöjen ja jätteiden suhteen. If on esimerkiksi useiden vuosien ajan kehittänyt menetelmiä ja työtapoja, joiden avulla autokorjaamot voivat korjata vahingoittuneet muoviosat sen sijaan, että ne vaihdetaan uusiin, ja tämän panostuksen tuottamat säästöt ylittivät vuonna 2010 kymmenen miljoonan euron rajan.

Ifillä on mittava ohjelma, jolla tuetaan turvallisuustekoja laajassa merkityksessä. Ruotsissa If tukee muun muassa Pelastakaa Lapset -yhdistyksen työtä verkkokiusaamisen torjumiseksi. Norjassa If tekee koko maan kattavaa yhteistyötä valtiollisen yhteiskunnan turvallisuus- ja valmiusviraston (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) ja Norjan paloturvallisuusyhdistyksen (Norsk Brannvernforening) kanssa, ja Suomessa If lisää ensiluokkalaisten turvallisuutta kirkkaankeltaisilla lippalakeilla, joiden ansiosta lapset näkyvät liikenteessä koulumatkallaan.

Tämän lisäksi If työskentelee tarmokkaasti auttaakseen asiakkaitaan itse ennaltaehkäisemään vahinkotapauksia. Tämä tapahtuu sekä pienessä että suuressa mittakaavassa esimerkiksi siten, että If tarjoaa henkilöasiakkailleen edullisia turvatuotteita ja tukee yritysasiakkaitaan järjestelmällisillä riskianalyyseilla.

If pyrkii luonnollisesti myös vaikuttamaan poliitikkoihin ja muihin päättäjiin, jotta nämä tekisivät pitkällä aikavälillä järkeviä päätöksiä. Yksi esimerkki tästä on Ruotsi, jossa If pyrkii saamaan yhdyskuntasuunnittelijat ottamaan huomioon vedenpinnan kohoamisen riskit näiden ottaessa kantaa toivomuksiin vesistöjen lähelle rakennettavista asunnoista. Toinen esimerkki on liikenneturvallisuusala, jolla Ifin tutkijat analysoivat yhtiön hyvin laajoja autovahinkotilastoja, jotta tietoja voidaan käyttää liikenneturvallisuuden parantamiseen. Raportti jalankulkijoiden kannalta vaarallisimmista liikennetilanteista on yksi tämän työn tuloksista.

Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan