Tulosta
Konsernin rahavirtalaskelma
               
           
Liiketoiminnan rahavirta       2010 2009
  Voitto ennen veroja       1 320 825
  Oikaisut:          
    Poistot       29 26
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot       -458 51
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot       -279 -215
    Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos       331 859
    Muut oikaisut       -515 -14
  Oikaisut yhteensä       -892 706
               
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)          
    Sijoitukset *)       74 337
    Muut varat       73 -30
  Yhteensä       148 307
               
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)          
    Rahoitusvelat       -9 -165
    Muut velat       -132 87
    Maksetut tuloverot       -288 -275
  Yhteensä       -429 -354
               
  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat       147 1 484
               
Investointien rahavirta          
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin       62 -1 758
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin       5 -13
  Investoinneista kertyneet nettorahavarat       67 -1 771
               
Rahoitustoiminnan rahavirta          
    Omien osakkeiden hankinta       - -1
    Maksetut osingot       -554 -444
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut       1 954 2 002
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset       -1 848 -1 008
  Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat       -448 549
               
Rahavirrat yhteensä       -234 262
               
Rahavarat tilikauden alussa       793 471
Muuntoerot       -32 28
Rahavarat tilikauden lopussa       527 761
Rahavarojen nettomuutos       -234 262
               
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:       2010 2009
Saadut korot       655 551
Maksetut korot       -187 -136
Saadut osingot       64 123
               
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
               
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen
tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
               
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan