Tulosta
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
                   
               
Milj. e Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Vara- rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto- varat Muunto-erot *) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat**) Rahavirta-suojaus
***)
Yht.
                   
Oma pääoma 1.1.2009 98 1 161 370 - 5 688 -323 -2 375 11 4 631
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Siirrot oman pääoman erien välillä   -1 161 -366 1 527   1     0
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Omien osakkeiden hankinta         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         11       11
Osingonjako         -449       -449
Kauden laaja tulos         641 122 2 662 -2 3 422
Oma pääoma 31.12.2009 98 0 4 1 527 5 889 -200 287 9 7 613
                   
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         10       10
Osingonjako         -561       -561
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista         19       19
Kauden laaja tulos         1 104 262 447 -6 1 807
                   
Oma pääoma 31.12.2010 98 0 4 1 527 6 459 62 734 3 8 886
                   
                   
*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 48 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.
                   
**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 615 (2 626) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -168 (35) milj. euroa.
                   
***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (-2) milj. euroa.
                   
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
                   
                   
                   
                   
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan