Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

Segmentti-informaatio  
               
           
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
               
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
               
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
               
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
               
               
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2010    
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni    
               
Vakuutusmaksutulo 3 985 1 111 - - 5 096    
Sijoitustoiminnan nettotuotot 487 645 60 -9 1 183    
Liiketoiminnan muut tuotot 25 0 16 -15 26    
               
Korvaukset -2 689 -844 - - -3 533    
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -91 -678 - - -769    
Henkilöstökulut -479 -35 -13 - -527    
Liiketoiminnan muut kulut -501 -49 -11 15 -547    
               
Rahoituskulut -29 -8 -100 6 -131    
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 523 - 523    
               
Voitto ennen veroja 707 142 474 -3 1 320    
               
Verot -189 -37 9 0 -217    
               
Tilikauden voitto 518 105 483 -3 1 104    
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot 214 0 - - 214    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 286 315 4 1 605    
Rahavirtojen suojaus - -9 - - -9    
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 48 - 48    
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -75 -80 -1 0 -156    
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 425 226 51 1 703    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 943 332 534 -2 1 807    
               
Tilikauden voitosta              
Emoyhtiön omistajien osuus         1 104    
Määräysvallattomien osuus         0    
               
Tilikauden laajasta tuloksesta              
Emoyhtiön omistajien osuus         1 807    
Määräysvallattomien osuus         0    
               
               
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2009    
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni    
               
Vakuutusmaksutulo 3 677 803 - - 4 479    
Sijoitustoiminnan nettotuotot 394 629 109 24 1 155    
Liiketoiminnan muut tuotot 23 0 13 -16 20    
               
Korvaukset -2 477 -628 - - -3 105    
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -33 -600 - - -633    
Henkilöstökulut -470 -29 -11 - -510    
Liiketoiminnan muut kulut -439 -46 -17 7 -495    
               
Rahoituskulut -30 -8 -58 9 -87    
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 - - 1    
               
Voitto ennen veroja 644 121 36 23 825    
               
Verot -159 -28 9 -6 -184    
               
Tilikauden voitto 485 93 45 17 641    
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot 123 0 - - 123    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 709 546 1 756 -23 2 989    
Rahavirtojen suojaus - -3 - - -3    
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -191 -141 0 6 -326    
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 641 402 1 756 -17 2 782    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 127 495 1 801 0 3 423    
               
Tilikauden voitosta              
Emoyhtiön omistajien osuus         641    
Määräysvallattomien osuus         0    
               
Tilikauden laajasta tuloksesta              
Emoyhtiön omistajien osuus         3 423    
Määräysvallattomien osuus         0    
               
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2010    
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni    
               
Varat              
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 5 - 29    
Sijoituskiinteistöt 26 96 4 -4 122    
Aineettomat hyödykkeet 577 165 1 - 743    
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 11 0 5 688 - 5 699    
Rahoitusvarat 11 226 5 745 3 101 -2 563 17 508    
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 127 - - 3 127    
Laskennalliset verosaamiset 50 - 18 0 68    
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 510 4 - - 514    
Muut varat 1 363 106 66 -20 1 515    
Käteiset varat 319 152 56 - 527    
Varat yhteensä 14 101 9 400 8 939 -2 587 29 852    
               
Velat              
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 340 4 410 - - 13 749    
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 124 - - 3 124    
Rahoitusvelat 512 126 1 741 -191 2 187    
Laskennalliset verovelat 464 176 - - 640    
Varaukset 36 - - - 36    
Eläkevelvoitteet 105 - - - 105    
Muut velat 690 339 117 -22 1 124    
Velat yhteensä 11 146 8 174 1 857 -213 20 965    
               
Oma pääoma              
Osakepääoma         98    
Rahastot         1 530    
Kertyneet voittovarat         6 459    
Muut oman pääoman erät         799    
Emoyhtiön omistajien osuus         8 886    
               
Määräysvallattomien osuus         0    
Oma pääoma yhteensä         8 886    
               
Oma pääoma ja velat yhteensä         29 851    
               
               
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2009    
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni    
               
Varat              
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 5 5 - 34    
Sijoituskiinteistöt 28 87 10 - 124    
Aineettomat hyödykkeet 521 167 0 - 688    
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 3 0 5 168 - 5 172    
Rahoitusvarat 10 248 5 216 2 554 -2 538 15 479    
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 2 366 - - 2 366    
Laskennalliset verosaamiset 71 - 11 0 81    
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 477 4 - - 481    
Muut varat 1 265 133 76 -36 1 439    
Käteiset varat 292 68 412 - 771    
Varat yhteensä 12 927 8 047 8 235 -2 574 26 635    
               
Velat              
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 8 583 4 431 - - 13 014    
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 2 359 - - 2 359    
Rahoitusvelat 524 132 1 609 -166 2 098    
Laskennalliset verovelat 403 97 - - 500    
Varaukset 35 - - - 35    
Eläkevelvoitteet 104 - - - 104    
Muut velat 719 134 95 -36 912    
Velat yhteensä 10 367 7 153 1 703 -202 19 022    
               
Oma pääoma              
Osakepääoma         98    
Rahastot         1 530    
Kertyneet voittovarat         5 889    
Muut oman pääoman erät         96    
Emoyhtiön omistajien osuus         7 613    
               
Määräysvallattomien osuus         0    
Oma pääoma yhteensä         7 613    
               
Oma pääoma ja velat yhteensä         26 635    
               
               
Maantieteellinen informaatio              
               
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Muut Yhteensä
               
2010              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 827 1 167 1 451 323 125 0 3 894
Henkivakuutustoiminta 1 051 - - - 60 - 1 111
Omistusyhteisö 76 - - - - - 76
Yhteensä 1 954 1 167 1 451 323 185 0 5 081
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 108 494 13 3 14 0 632
Henkivakuutustoiminta 266 - - - 1 - 267
Omistusyhteisö 9 5 688 - - - - 5 697
Yhteensä 383 6 183 13 3 15 - 6 596
               
2009              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 811 1 051 1 329 298 154 0 3 643
Henkivakuutustoiminta 760 - - - 42 - 803
Omistusyhteisö 42 80 - - - - 122
Yhteensä 1 614 1 130 1 329 298 197 0 4 568
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 102 432 10 3 27 - 575
Henkivakuutustoiminta 259 - - - 1 - 260
Omistusyhteisö 15 5 168 - - - - 5 183
Yhteensä 376 5 600 10 3 28 0 6 017
               
               
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
               
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykeet sekä sijoituskiinteistöt.
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan