Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

13 Aineettomat hyödykkeet
               
Vahinkovakuutustoiminta        
         
        2010
Milj. €     Liikearvo Asiakas-
suhteet
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno     506 47 107 660
Kertyneet poistot     - -41 -99 -140
Kirjanpitoarvo 1.1.     506 6 8 521
               
Kirjanpitoarvo 1.1.     506 6 8 521
Valuuttakurssierot     71 0 0 72
Lisäykset            
  Erikseen hankitut     - - 6 6
Vähennykset     -13 - - -13
Poistot     - -7 -1 -8
Kirjanpitoarvo 31.12.     564 0 13 577
               
31.12.            
Hankintameno     564 47 113 725
Kertyneet poistot     - -47 -100 -148
Kirjanpitoarvo 31.12.     564 0 13 577
               
        2009
Milj. €     Liikearvo Asiakas-
suhteet
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno     479 47 101 627
Kertyneet poistot     - -34 -98 -132
Kirjanpitoarvo 1.1.     479 13 3 495
               
Kirjanpitoarvo 1.1.     479 13 3 495
Valuuttakurssierot     27 1 0 28
Lisäykset            
  Erikseen hankitut     - - 5 5
Vähennykset     - - 0 0
Poistot     - -7 -1 -8
Kirjanpitoarvo 31.12.     506 6 8 520
               
31.12.            
Hankintameno     506 47 107 660
Kertyneet poistot     - -41 -99 -140
Kirjanpitoarvo 31.12.     506 6 8 521
               
               
Asiakassuhteille kohdistettu aineeton hyödyke syntyi If-hankinnan yhteydessä vuonna 2004, kun osa hankintamenosta kohdistettiin If-konsernin vakuutussopimuksille. Tase-erä on poistettu kuudessa vuodessa tasapoistoin.  
               
               
Henkivakuutustoiminta    
               
    2010 2009
Milj. € Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.            
Hankintameno 153 34 188 153 32 185
Kertyneet poistot - -20 -20 - -18 -18
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 14 167 153 14 167
             
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 14 167 153 14 167
Lisäykset - 2 2 - 3 3
Poistot - -4 -4 - -3 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 12 165 153 14 167
             
31.12.            
Hankintameno 153 36 190 153 34 188
Kertyneet poistot - -25 -25 - -20 -20
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 12 165 153 14 167
               
               
Omistusyhteisö            
               
            2010 2009
Milj. €         Muut
aineettomat
hyödykkeet
Muut
aineettomat
hyödykkeet
1.1.            
Hankintameno         30 30
Kertyneet poistot         -20 -20
Kertyneet arvonalentumiset         -9 -9
Kirjanpitoarvo 1.1.         0 0
             
Kirjanpitoarvo 1.1.         0 0
Poistot         0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.         0 0
             
31.12.            
Hankintameno         6 30
Kertyneet poistot         -5 -20
Kertyneet arvonalentumiset         0 -9
Kirjanpitoarvo 31.12.         1 0
             
          2010 2009
Konserni yhteensä         743 688
               
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
               
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
               
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
               
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutus-osakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
               
Ifin kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, marginaaleista sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen käyttöarvomalli pohjautuu olennaisilta osilta ns. embedded value –malliin, missä olemassa olevien vakuutussopimusten arvioidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin talousarvioihin sekä historiatietoihin mm. vakuutussopimusten takaisinostoista sekä kuoleman- ja vahinkotapahtumien tiheyksistä. Ifin saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä korolla 11,2 %. Mandatum Lifen rahavirtojen diskonttaukseen on käytetty pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta (weighted average cost of capital) 10,4 %:ia.
               
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2011 – 2013. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 3 %:n kasvuvauhtia. Niille markkinoille, joilla Mandatum Life toimii, on käytetty 2 %:n kasvuvauhtia vuoden 2010 jälkeisille kausille.
               
Johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan