Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

15 Rahoitusvarat
               
           
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
               
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinkovakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta. Henkivakuutustoiminnassa on käytetty sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.
               
Vahinkovakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset         63 84
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 90 163
Lainat ja muut saamiset         73 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat         10 999 9 998
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä         11 226 10 248
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset         58 66
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 61 50
Lainat ja muut saamiset         26 26
Myytävissä olevat rahoitusvarat         5 598 5 074
Henkivakuutustoiminta yhteensä         5 745 5 216
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
Johdannaissopimukset         36 12
Lainat ja muut saamiset         1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat         695 172
Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä         3 101 2 554
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 563 -2 538
               
Konserni yhteensä         17 508 15 479
               
               
Vahinkovakuutustoiminta            
               
Johdannaissopimukset
               
    2010 2009
    Käypä arvo Käypä arvo
Milj. € Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 162 5 - 435 18 0
               
  Pörssijohdannaiset            
  Korkofutuurit 809 3 0 308 4 0
  Korko-optiot, ostetut ja myydyt - - - 106 0 0
  Korkojohdannaiset yhteensä 970 8 0 849 22 0
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 3 963 54 75 3 335 62 88
  Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt - - - 30 0 0
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 3 963 54 75 3 365 62 88
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 2 1 - 1 0 0
               
Vahinkovakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 4 935 63 75 4 215 84 88
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 189 0 0 217 - 0
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 5 124 63 75 4 432 84 89
               
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. €         2010 2009
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         70 66
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat         69 65
  Muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         1 1
  Pankkien liikkeeseen laskemat         3 25
  Muut saamistodistukset         17 45
  Saamistodistukset yhteensä         90 136
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 90 milj. euroa (134).    
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         0 25
  Muut         - 0
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         0 25
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 90 161
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         0 1
  Muut         73 2
Lainat ja muut saamiset yhteensä         73 3
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         427 1 566
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat         346 1 493
  Muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         81 73
  Pankkien liikkeeseen laskemat         1 859 1 931
  Muut saamistodistukset         6 939 5 300
  Saamistodistukset yhteensä         9 226 8 797
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 8 247 milj. euroa (8 311).    
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         1 637 1 166
  Muut         137 36
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         1 774 1 202
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         10 999 10 000
               
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 179 milj. euroa (170).
               
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 226 10 248
               
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Johdannaissopimukset
               
    2010 2009
    Käypä arvo Käypä arvo
Milj. € Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 760 28 - 766 41 -
  Luottoriskinvaihtosopimukset 117 0 0 - - -
  Yhteensä 877 28 0 766 41 -
               
  Pörssijohdannaiset            
  Korkofutuurit 100 - 1 340 7 -
  Korko-optiot, ostetut ja myydyt 300 1 1 300 4 3
  Yhteensä 400 1 3 640 10 3
  Korkojohdannaiset yhteensä 1 277 30 3 1 406 51 3
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 1 754 24 8 724 3 18
  OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 120 1 1 128 1 1
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 874 25 9 852 4 19
               
  Hyödykejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Swap-sopimukset - - - 14 - 0
               
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 151 54 12 2 272 54 22
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 461 - 14 227 - 10
  Koronvaihtosopimukset 33 1 - - - -
  Käypää arvoa suojaavat yhteensä 494 1 14 227 0 10
               
  Rahavirtoja suojaavat            
  Koronvaihtosopimukset 88 3 - 365 12 -
               
Henkivakuutuksen suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 582 4 14 591 12 10
               
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 733 58 26 2 863 66 32
               
Käyvän arvon suojaus
             
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä sekä korkoriskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty valuuttariskiä suojattaessa termiinisopimusten korkoelementti ja korkoriskiä suojattaessa luottoriskin osuus koroista.
               
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettovoitot olivat 4 (-9) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuvat nettotappiot myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta olivat 3 (9) milj. euroa.
               
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen koronvaihtosopimusten nettovoitot olivat 1 (-) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuvat nettotappiot myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksessata olivat -1 (-) milj. euroa.
             
Rahavirtojen suojaus
             
Rahavirtasuojausta on käytetty suojaamaan vaihtuvakorkoisiin varoihin liittyviä korkomaksuja. Suojatut kassavirrat ovat korkomaksuja euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan etukäteen arvioimalla suojausinstrumenttien ja suojausten kohteiden olennaisia ehtoja. Tehokkuustestaus suoritetaan jälkikäteen käyttämällä hypoteettisen koronvaihtosopimuksen menetelmää.
             
Omaan pääomaan kirjattujen suojausinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta johtuvien voittojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 4 (12) milj. euroa. Nämä voitot kirjataan tuloslaskelmaan, kun suojauksen kohde vaikuttaa tuloslaskelmaan. Alla oleva taulukko kuvaa kausia, joiden aikana rahavirtojen odotetaan toteutuvan ja milloin niiden odotetaan vaikuttavan voittoon tai tappioon.
               
Milj. €     Yhteensä Enint. 1 vuosi 1 - 2 vuotta 2 - 3 vuotta
Suojaavista instrumenteista            
  Saatavat kassavirrat (ennuste)     6 3 2 0
  Maksetttavat kassavirrat (ennuste)     -2 -1 -1 0
Netto       4 2 1 0
               
Pääosan kassavirroista ennustetaan toteutuvan ensimmäisten kahden vuoden aikana.
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. €         2010 2009
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         19 9
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat         19 9
  Muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         0 0
  Pankkien liikkeeseen laskemat         24 21
  Muut saamistodistukset         18 15
  Saamistodistukset yhteensä         61 46
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 20 milj. euroa (7).
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         0 1
  Muut         - 3
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         0 4
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 61 50
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         1 2
  Lainat         25 24
Lainat ja muut saamiset yhteensä         26 26
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         107 34
  Valtioiden liikkeeseenlaskemat         107 34
  Muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat            
  Pankkien liikkeeseen laskemat         1 480 1 736
  Muut saamistodistukset         1 655 1 520
  Saamistodistukset yhteensä         3 242 3 289
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 3 155 milj. euroa (3 249)
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         1 738 1 360
  Muut         619 425
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         2 357 1 785
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         5 598 5 074
               
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 131 milj. euroa (183).
               
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 745 5 216
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 709 milj. euroa (2 500) ja rahamarkkinasijoituksia 533 milj. euroa (789).
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 674 miljoonaa (554) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 551 milj. euroa (359).
               
               
Omistusyhteisö            
               
Johdannaissopimukset
               
    2010 2009
    Käypä arvo Käypä arvo
Milj. € Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat Kohde-
etuus
nimellisarvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 1 075 29 - 975 7 -
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 95 7 10 42 4 7
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit - - - 48 1 0
               
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 1 170 36 10 1 065 12 7
               
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. €         2010 2009
Lainat ja muut saamiset            
  Talletukset         1 1
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Pankkien liikkeeseenlaskemat         509 11
  Muut saamistodistukset         151 125
  Saamistodistukset yhteensä         659 135
               
  Saamistodistuksista julkisesti noteerattuja 553 milj. euroa (32).
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Julkisesti noteeratut         - 0
  Muut         36 36
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         36 36
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         695 172
               
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 2 milj. euroa (2).
               
Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
               
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä         3 101 2 554
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 563 -2 538
               
Konserni yhteensä         17 508 15 479
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan