Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

16 Käyvät arvot
               
           
        2010 2009
Milj. €     Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Konsernin rahoitusvarat            
  Rahoitusvarat     17 508 17 508 15 479 15 479
  Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset     3 127 3 127 2 366 2 366
  Muut varat     23 23 57 57
  Käteiset varat     515 527 771 771
  Yhteensä     21 173 21 184 18 674 18 674
               
Konsernin rahoitusvelat            
  Rahoitusvelat     2 214 2 187 2 107 2 098
  Muut velat     67 67 7 7
  Yhteensä     2 281 2 254 2 114 2 105
               
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
               
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
               
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
               
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
               
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
               
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan