Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
               
           
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen.
               
Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
               
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
               
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
               
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
               
Milj. €     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2010            
               
Johdannaissopimukset            
  Koronvaihtosopimukset     - 66 - 66
  Muut korkojohdannaiset     4 1 - 5
  Valuuttajohdannaiset     - 79 - 79
  Osakejohdannaiset     - 8 - 8
        4 153 - 158
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat          
  Osakkeet ja osuudet     0 - - 0
  Saamistodistukset     78 56 18 151
        78 56 18 151
               
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     152 6 0 159
  Saamistodistukset     31 519 0 551
  Johdannaissopimukset     0 14 - 14
  Rahastot     1 602 612 57 2 271
        1 785 1 151 58 2 994
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     1 837 - 77 1 914
  Saamistodistukset     602 12 220 86 12 908
  Rahastot     1 252 259 767 2 278
        3 691 12 479 930 17 099
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä     5 557 13 839 1 005 20 402
               
RAHOITUSVELAT 31.12.2010            
               
Johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset     -3 0 - -3
  Valuuttajohdannaiset     - -23 - -23
  Osakejohdannaiset     - -75 - -75
  Muut johdannaiset     - -10 - -10
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä     -3 -108 - -111
               
               
Milj. €     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2009            
               
Johdannaissopimukset            
  Koronvaihtosopimukset     0 77 - 77
  Muut korkojohdannaiset     3 11 - 14
  Valuuttajohdannaiset     - 67 - 67
  Osakejohdannaiset     - 4 - 4
        3 158 - 161
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat          
  Osakkeet ja osuudet     1 4 - 5
  Saamistodistukset     63 102 16 182
  Rahastot     - 23 1 24
        64 130 17 211
               
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     27 101 - 128
  Saamistodistukset     16 349 1 365
  Johdannaissopimukset     - 8 - 8
  Rahastot *)   1 532 231 54 1 817
        1 576 688 54 2 318
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     1 313 0 74 1 387
  Saamistodistukset     1 522 10 437 93 12 053
  Rahastot *)   875 261 501 1 637
        3 710 10 698 668 15 077
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä     5 353 11 675 740 17 768
               
*) Rahastot eivät täsmää vuoden 2009 tilinpäätöksessä ilmoitettuihin lukuihin johtuen määrittelyjen täsmentymisestä.
               
RAHOITUSVELAT 31.12.2009            
               
Johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset     - 3 - 3
  Valuuttajohdannaiset     - 117 - 117
  Osakejohdannaiset     - 7 - 7
  Muut johdannaiset     - 0 - 0
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä     - 127 - 127
               
               
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
               
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 14 milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 10 milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan vähentäisi tulosta 12 milj. euroa ja omaa pääomaa 72 milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan vähentäisi tulosta 2 milj.euroa ja omaa pääomaa 2 miljoonaa euroa.
               
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2010.
               
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
               
        Korko Osake Muut sijoitukset
        1 % tasoliike alas 1 % tasoliike ylös 20 % alas 20 % alas
  Vaikutus tulokseen     5 -10 0 -4
  Vaikutus suoraan omaan pääomaan     281 -266 -671 -146
               
  Kokonaisvaikutus     286 -276 -671 -151
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan