Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
                       
Vahinkovakuutustoiminta
                       
Vakuutussopimusvelkojen muutos        
              2010     2009  
Milj. €         Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu                    
  1.1.         1 668 49 1 619 1 521 54 1 467
  Valuuttakurssierot         83 2 85 119 0 119
  Vastuuvelan muutos         94 2 96 28 -5 33
  31.12.         1 845 53 1 792 1 668 49 1 619
                       
                       
              2010     2009  
Milj. €         Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto
Korvausvastuu                    
  1.1.         6 915 428 6 486 6 367 377 5 990
  Diskonttauksen purkaminen         61 - 61 - - -
  Myydyt vakuutusomistukset         - - - -14 - -
  Valuuttakurssierot         457 38 418 386 33 353
  Vastuuvelan muutos         62 -9 71 176 18 158
  31.12.         7 494 457 7 037 6 915 428 6 486
                       
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen        
                       
Milj. €                 2010 2009
  Vakuutusmaksuvastuu                 1 845 1 668
  Korvausvastuu                 7 494 6 915
  Tunnetut vahingot                 2 026 1 854
  Tuntemattomat vahingot (IBNR)                 3 555 3 284
  Korvausten hoitokulut                 271 241
  Eläkemuotoiset korvaukset                 1 643 1 535
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 340 8 583
                       
Jälleenvakuuttajien osuus                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 53 49
  Korvausvastuu                 457 428
  Tunnetut vahingot                 303 268
  Tuntemattomat vahingot (IBNR)                 154 160
Yhteensä                 510 477
                       
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa. Ruotsin kruunun vahvistumisella kaikkia muita valuuttoja vastaan oli merkittävä vaikutus omalla vastuulla oleviin vakuutusvelkoihin. Valuuttakurssivaihtelut aiheuttivat tilikaudella SEK-määräiseen korvausvastuuseen nettovähennystä 535 milj. euroa.
                       
Korvauskulujen kehitys
                       
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen.
                       
Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
                       
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut                    
                       
Milj. € < 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä
  Tilinpäätöspäivänä 5 027 2 572 2 515 2 677 2 691 2 756 2 908 2 916 3 036  
  1 vuoden kuluttua 5 253 2 531 2 479 2 620 2 675 2 753 2 861 2 865    
  2 vuoden kuluttua 5 349 2 450 2 415 2 566 2 646 2 717 2 800      
  3 vuoden kuluttua 5 429 2 441 2 409 2 538 2 643 2 684        
  4 vuoden kuluttua 5 523 2 421 2 393 2 504 2 601          
  5 vuoden kuluttua 5 563 2 403 2 365 2 468            
  6 vuoden kuluttua 5 563 2 390 2 324              
  7 vuoden kuluttua 5 650 2 402                
  8 vuoden kuluttua 5 723                  
                       
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 5 723 2 402 2 324 2 468 2 601 2 684 2 800 2 865 3 036  
Kokonaan maksetut 3 261 2 093 1 971 2 068 2 164 2 186 2 207 2 118 1 616  
                       
Taseeseen sisältyvä velka 2 462 309 353 401 437 497 593 746 1 420 7 219
                       
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 223 66 52 65 67 67 58 36 9 1 643
                       
Muu velka                   5
                       
Velka korvausten hoitokuluista                   271
                       
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 494
                       
                       
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut                    
                       
Milj. € < 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä
  Tilinpäätöspäivänä 4 418 2 451 2 443 2 530 2 581 2 656 2 784 2 796 2 884  
  1 vuoden kuluttua 4 633 2 401 2 406 2 467 2 555 2 646 2 751 2 762    
  2 vuoden kuluttua 4 735 2 326 2 344 2 412 2 525 2 619 2 694      
  3 vuoden kuluttua 4 795 2 316 2 337 2 391 2 528 2 586        
  4 vuoden kuluttua 4 873 2 296 2 323 2 359 2 490          
  5 vuoden kuluttua 4 905 2 278 2 296 2 324            
  6 vuoden kuluttua 4 903 2 266 2 254              
  7 vuoden kuluttua 4 939 2 279                
  8 vuoden kuluttua 5 030                  
                       
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 5 030 2 279 2 254 2 324 2 490 2 586 2 694 2 762 2 884  
Kokonaan maksetut 2 670 1 994 1 920 1 960 2 075 2 114 2 138 2 072 1 597  
                       
Taseeseen sisältyvä velka 2 360 284 334 364 415 472 555 690 1 287 6 761
                       
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 223 66 52 65 67 67 58 36 9 420
                       
Muu velka                   5
                       
Velka korvausten hoitokuluista                   271
                       
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 037
                       
                       
Henkivakuutustoiminta                    
                       
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos    
                       
  Milj. €               Vakuu-
tussopi-
mukset
Sijoitus-
sopimuk-
set
Yhteensä
  1.1.2010               4 374 57 4 431
  Maksut               273 1 274
  Korvaukset               -401 -37 -438
  Kuormitustulo               -37 0 -37
  Laskuperustekorko               158 1 159
  Asiakashyvitykset               1 0 1
  Muut               20 0 20
  31.12.2010               4 388 22 4 410
  Jälleenvakuuttajien osuus               -4   -4
  Velka 31.12.2010, netto               4 385 22 4 406
                       
  Milj. €               Vakuu-
tussopi-
mukset
Sijoitus-
sopimuk-
set
Yhteensä
  1.1.2009               4 423 63 4 487
  Maksut               238 20 258
  Korvaukset               -385 -27 -411
  Kuormitustulo               -39 0 -39
  Laskuperustekorko               157 2 159
  Asiakashyvitykset               18 0 18
  Muut               -38 -1 -40
  31.12.2009               4 374 57 4 431
  Jälleenvakuuttajien osuus               -4 0 -4
  Velka 31.12.2009, netto               4 370 57 4 427
                       
                       
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos    
                       
  Milj. €               Vakuu-
tussopi-
mukset
Sijoitus-
sopimuk-
set
Yhteensä
  1.1.2010               1 961 398 2 359
  Maksut               376 467 843
  Korvaukset               -163 -181 -344
  Kuormitustulo               -30 -9 -38
  Muut               236 68 304
  31.12.2010               2 381 743 3 124
                       
  1.1.2009               1 538 99 1 637
  Maksut               273 279 551
  Korvaukset               -126 -27 -153
  Kuormitustulo               -25 -2 -26
  Muut               302 49 351
  31.12.2009               1 961 398 2 359
                       
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
                       
Milj. €                 2010 2009
Vakuutussopimukset                    
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat
harkinnanvaraiseen voitonjakoon
                   
  Vakuutusmaksuvastuu                 2 465 2 513
  Korvausvastuu                 1 907 1 844
Velka muista vakuutussopimuksista                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 14 13
  Korvausvastuu                 0 0
  Yhteensä                 4 386 4 371
                       
Jälleenvakuutussopimukset                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 1 1
  Korvausvastuu                 2 2
  Yhteensä                 3 3
                       
Vakuutussopimukset yhteensä                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 2 479 2 528
  Korvausvastuu                 1 909 1 846
  Yhteensä                 4 388 4 374
                       
Sijoitussopimukset                    
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon                  
  Vakuutusmaksuvastuu                 22 57
                       
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 2 501 2 585
  Korvausvastuu                 1 909 1 846
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä                 4 410 4 431
                       
Jälleenvakuuttajien osuus                    
  Vakuutusmaksuvastuu                 0 0
  Korvausvastuu                 -4 -4
Yhteensä                 -4 -4
                       
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.    
     
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.    
     
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.    
                       
                       
Konserni yhteensä                 13 749 13 014
                       
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan