Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

31 Eläkevelvoitteet
               
Eläke-etuudet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
               
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
               
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet 31.12.
               
  Milj. €         2010 2009
  Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo         458 424
  Eläkesijoitusten käypä arvo         326 272
  Nettomääräiset velvoitteet         132 152
  Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset            
  voitot/tappiot         -46 -67
  Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite         85 85
  Työnantajamaksuja koskevat varaukset         20 19
  Eläkevelvoitteet 31.12.         105 104
               
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden laskenta noudattaa IAS 19 Eläkevelvoitteet standardia tilikauden 2005 alusta lähtien.
               
Eläkevelvoitteet sekä tilikaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat. Kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite taseessa muodostuu etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä If-konsernin työntekijöille Ruotsissa ja Norjassa. Muissa maissa eläke-etuudet on luokiteltu maksupohjaisiksi.
               
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
               
        Ruotsi Ruotsi Norja Norja
        31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
  Diskonttauskorko     5,00 % 4,00 % 4,00 % 4,50 %
  Oletettu tuotto     4,50 % 4,50 % 4,75 % 5,00 %
  Palkkakehitys     3,25 % 3,25 % 3,75 % 4,00 %
  Hintainflaatio     2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,50 %
               
Oletettu tuotto järjestelyyn kuuluville varoille on laskettu seuraavan sijoitusomaisuusjakauman mukaan:
               
  Rahamarkkinavälineet     42 % 43 % 65 % 66 %
  Osakkeet     39 % 42 % 16 % 9 %
  Kiinteistöt     10 % 10 % 16 % 17 %
  Muut     9 % 5 % 3 % 8 %
               
  Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
               
    2010 2009
  Milj. € Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
  Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo 395 63 458 367 56 424
  Eläkesijoitusten käypä arvo 326 - 326 272 - 272
  Nettomääräiset velvoitteet 69 63 132 95 56 152
  Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -41 -5 -46 -64 -2 -67
  Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 27 58 85 31 54 85
               
  Tuloslaskelmaan kirjattu määrä
               
  Milj. €         2010 2009
  Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut         14 15
  Velvoitteen korko         19 17
  Järjestelyihin kuuluvien varojen odotettavissa oleva tuotto         -14 -13
  Tilikauden vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai            
  tappiot (+)         2 5
  Järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen täyttä-            
  misestä johtuvat tappiot (+) tai voitot (-)         0 1
  Eläkekulut         22 26
               
  Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
               
  Milj. €         2010 2009
  Eläkevelvoitteet:            
  Tilikauden alussa         424 390
  Tilikauden aikana ansaitut         14 14
  Korkokulut         19 17
  Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot         -19 -42
  Järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen            
  täyttämisestä johtuvat tappiot tai voitot         0 1
  Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot         35 32
  Maksetut eläkkeet         -16 11
  Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 458 424
               
  Eläkesijoitukset:            
  Tilikauden alussa         272 220
  Oletettu tuotto         15 13
  Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot         2 -7
  Maksut         24 23
  Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot         23 32
  Maksetut eläkkeet         -11 -9
  Eläkesijoitukset 31.12.         326 272
               
               
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö- kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2010 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 38 milj. euroa.
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan