Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. €         2010 2009
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Takaukset         57 19
  Muut peruuttamattomat sitoumukset         27 69
Yhteensä         84 88
               
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
               
        2010 2009
Milj. €     Annettu vakuus Velat/sitou-mukset Annettu vakuus Velat/sitou-mukset
Vakuudeksi annettu omaisuus            
Käteiset varat     10 8 9 7
Sijoitukset            
  Sijoitusarvopaperit     133 111 124 101
               
               
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset         2010 2009
Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         32 32
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         78 82
  yli viiden vuoden kuluttua         101 106
Yhteensä         212 220
               
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat        
  vähimmäisvuokrat         -34 -34
  muuttuvat vuokrat         0 0
Vuokrakulut yhteensä         -34 -34
               
If Skadeförsäkring Ab:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa sekä hollantilaisessa Terroripoolissa.
 
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
 
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
 
If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
 
If Skadeförsäkring Holding Ab on asettanut TietoEnatorin hyväksi takuun If-konserniin kuuluvan If It Services A/S:n TietoEnatorin kanssa tekemien tietotekniikkasopimusten sitoumusten osalta. Takuun perustella TietoEnator saa korvauksen, jos If IT Services A/S asetetaan konkurssiin, sen maksut lykkääntyvät yleisesti, se hakee velkojen anteeksiantoa tai jos yhtiö muulla perusteella todetaan maksukyvyttömäksi.
 
If Skadeförsäkring Holding Ab on asettanut Svenska Handelsbanken Ab:n (publ) hyväksi takuun, joka kattaa If Skadeförsäkring Ab:n sitoumukset, jotka johtuvat lyhytaikaisista lainoista (enintään 56 milj. euroa) tai johdannaiskaupoista sekä If Skadeförsäkring Ab:n, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Capital Assurance Companyn vakuutustoimintaan liittyvät remburssisitoumukset. Capital Assurance Company Inc myytiin tilikauden 2008 aikana, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan myydyn yhtiön stand-by rembursseihin liittyvien velvoitteiden johdosta.
 
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 43 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
 
If Skadeförsäkring AB on osakkeenomistajien sopimuksen perusteella sitoutunut 30.6.2014 asti tarjoamaan Hemfosa Fastigheter AB:lle pääomalainaa (osakkeenomistajien laina) maksimissaan 11 milj. euroa.
               
Henkivakuutustoiminta            
               
Milj. €         2010 2009
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Rahastositoumukset         348 357
               
Muut sitoumukset            
  IT-hankinnat         2 0
               
Lainaksi annetut arvopaperit            
  Kotimaiset osakkeet            
  Osakkeiden lukumäärä (kpl)         9 990 868 837 000
  Jäljellä oleva hankintameno         112 10
  Käypä arvo         145 11
               
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
               
Milj. €         2010 2009
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         2 2
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         6 7
  yli viiden vuoden kuluttua         - 1
Yhteensä         8 10
               
Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 0 0
               
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä    
  vähimmäisvuokrat         -3 -2
  edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat         0 0
Vuokrakulut yhteensä         -3 -2
               
               
Omistusyhteisö            
               
Milj. €         2010 2009
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Merkintäsitoumukset         1 3
               
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
               
        2010 2009
Milj. €     Annettu vakuus Velat/sitou-mukset Annettu vakuus Velat/sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus            
Sijoitukset            
  Kiinnitetyt panttivelkakirjat     - - 15 6
               
Milj. €         2010 2009
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         1 1
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         3 3
  yli viiden vuoden kuluttua         1 2
Yhteensä         5 7
               
               
Konsernilla oli vuoden 2010 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 188 589 m2 (198 727). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.  
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan