Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

34 Oma pääoma
           
Osakepääoma
           
Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Vuoden 2009 aikana hankitut omat osakkeet mitätöitiin 8.6.2010, jonka jälkeen osakkeiden lukumäärä on 561 282 390 kpl.
           
Tilikauden 2010 päättyessä emoyhtiön tai muiden konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
           
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
           
Ylikurssirahasto
Rahasto sisälsi oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan. Tilikaudella 2009 ylikurssirahastosta siirrettiin 1 161 milj. euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden. Tilikaudella 2009 vararahastosta siirrettiin 366 milj. euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Tilikaudella 2009 rahastoon siirrettiin 1 161 milj. euroa ylikurssirahastosta sekä 366 milj. euroa vararahastosta.
 
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot.
 
Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmassa.
 
Osakkeet ja äänioikeus
 
Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2010 oli 561 282 390, joista 560 082 390 oli A-sarjan osakkeita ja 1 200 000 B-sarjan osakkeita. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä.
Kaikki B-sarjan osakkeet ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan omistuksessa. B-sarjan osake voidaan muuttaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan vaatimuksesta. Sammon A-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.
 
Varsinainen yhtiökokous myönsi 13.4.2010 hallitukselle omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, jotka ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kk yhtiökokouksen päätöksestä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 50 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavaan korkeimpaan hintaan.
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan