Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

36 Kannustinjärjestelmät  
               
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2006 II - 2009 I
               
  Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2006 II - 2009 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut nimitysvaliokunnan tai konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus.Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2010 lopussa runsaat 100 henkilöä.  
               
  Suorituspalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä ja vakuutusliikkeen tuotosta (IM). Yhden laskennallisen bonusyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 16,49 - 20,17 euroa. Laskennallisen bonusyksikön arvo on maksimissaan 28 - 30 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Ohjelmien vakuutusliikkeen tuotto -kriteerillä on kolme tasoa. Suorituspalkkio maksetaan kokonaisuudessaan, mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 4 prosenttia tai yli. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 2 - 3,99 prosenttia, palkkiosta maksetaan 50 prosenttia. Mikäli tunnusluku jää tämän alle, suorituspalkkiota ei makseta.  
               
  Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Ohjelmissa 2008 I, 2008 II ja 2009 I suorituspalkkion saajan tulee ostaa Sammon A-osakkeita sisäpiirisäännökset huomioiden ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30 prosentilla saamansa suoritepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen ja pitää osakkeita omistuksessaan ohjelmissa 2008 ja 2008 II yhden vuoden ajan ja 2009 I -ohjelmassa 2 vuoden ajan. Suorituspalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.  
               
      2006 II 2008 I 2008 II 2009 I  
  Ehdot hyväksytty *)   21/12/2006 16/01/2008 07/05/2008 27/08/2009  
  Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2007   180 - - -  
  Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2008   112 3 961 95 -  
  Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2009   47 2 723 63 4 392  
  Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2010   - - 32 4 369  
               
  Kausi päättyy I 30 %   Q3-2008 Q1-2009 Q3-2009 Q2-2011  
  Kausi päättyy II 35 %   Q1-2009 Q3-2009 Q1-2010 Q2-2012  
  Kausi päättyy III 35 %   Q3-2009 Q2-2010 Q4-2010 Q2-2013  
  Maksuajankohta I 30 %   12-2008 6-2009 12-2009 9-2011  
  Maksuajankohta II 35 %   6-2009 1-2010 6-2010 9-2012  
  Maksuajankohta III 35 %   1-2010 9-2010 3-2011 9-2013  
               
  Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *)   20,25 18,23 18,02 16,74  
  Lähtökurssi eur **)   20,17 17,26 18,44 16,49  
  Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2010   16,97 14,26 16,64 15,49  
               
  Sampo A -päätöskurssi 31.12.2010 20,05          
               
  Perusarvo yhteensä (milj. euroa)   0 0 0 10  
               
  Velka yhteensä   10        
  Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa)   13        
               
  *) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat  
  **) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä  
               
               
Sampo 2006 osakekannustinjärjstelmä  
               
  Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2006 Sampo 2006 osakekannustinjärjestelmästä. Ohjelma koskee Sampo Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden johtohenkilöitä sekä Sammon konsernijohtajaa. 11.5.2006 Sampo Oyj:n hallitus kohdensi 1 300 000 osaketta ohjelman 1 500 000 osakkeen maksimimäärästä. Järjestelmä päättyi vuonna 2010.  
               
  Maksettavaksi tulevan palkkion määrä perustui puoliksi Sammon A -osakkeen kurssikehitykseen ja puoliksi vakuutusliikkeen tuoton (IM) kehitykseen. Ohjelmassa oli kolme performanssikautta ja ne kattoivat vuodet 2006 – 2010. Kukin maksuerä vastasi maksimissaan yhtä kolmasosaa osakkeiden kokonaismäärästä. Ohjelman ehdot sisälsivät palkkion määrään liittyvän rajoitteen, minkä mukaan palkkion määrää vähennettiin, mikäli Sammon osakekurssi nousi yksittäisellä performanssikaudella yli 160 prosenttia. Palkkiona suoritettaviin osakkeisiin liittyi osittainen kahden vuoden luovutusrajoitus.  
               
  Järjestelmän mukainen palkkio suoritettiin kolmessa erässä. Viimeinen erä, 3 571 863 euroa, suoritettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti joulukuussa 2010. Palkkio suoritettiin rahana siten, että palkkion saajalla oli velvoite ostaa Helsingin pörssistä Sammon A-sarjan osakkeita vähintään 50 prosentilla palkkiosta verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen.  
               
  Performanssikaudet      
    Kausi I Kausi II Kausi III
  Osakekurssi 5 2006 - Q3 2008 Q4 2006 - Q3 2009 Q4 2007 - Q3 2010
  Vakuutusliikkeen tuotto 1/2006 - 9/2008 1/2007 - 9/2009 1/2008 - 9/2010
               
  Performanssiehdot kausille            
            Osinko-korjattu osakekurssin nousu Vakuutus-liikkeen tuotto
  Vähimmäispalkkion edellytys         26 % 5 %
  Enimmäispalkkion edellytys         64 % 10,5 %
  Maksu vähimmäisedellytyksen täyttyessä kokonaismäärästä       20 % 40 %
               
  Kannustinjärjestelmästä aiheutunut raportointikauden 2010 kulu oli 0,4 milj. e.
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan