Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot  
             
Vahinkovakuutustoiminta
             
Milj. €     2010 2009
Rahoitusvaroista        
  Johdannaissopimuksista        
    Voitot/tappiot     28 55
             
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     4 9
    Voitot/tappiot     2 19
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     2 10
    Osinkotuotot     1 0
Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista 9 38
             
Lainoista ja muista saamisista        
    Korkotuotot     13 13
             
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     358 366
    Arvonalentumistappiot     -3 1
    Voitot/tappiot     91 44
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     66 18
    Arvonalentumistappiot     -19 -86
    Osinkotuotot     27 14
Yhteensä     519 357
             
Yhteensä rahoitusvaroista     569 463
             
Muista varoista        
  Sijoituskiinteistöt        
    Voitot/tappiot     -1 0
    Muut     -1 -1
             
Yhteensä muista varoista     -2 0
             
Kulut muista kuin rahoitusveloista     -16 -3
             
Diskonttauksen purkuvaikutus     -58 -59
             
Palkkiokulut        
    Omaisuudenhoito     -8 -6
             
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä     487 394
             
Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyy        
  Vakuutusliikkeestä aiheutuvia kurssieroja     -4 13
  Sijoitustoiminnasta aiheutuvia kurssieroja     29 -16
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -143 milj. euroa (26) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
             
Henkivakuutustoiminta        
             
Milj. €     2010 2009
Rahoitusvaroista        
  Johdannaissopimuksista        
    Voitot/tappiot     -7 50
             
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     3 3
    Voitot/tappiot     2 2
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     0 0
    Osinkotuotot     0 0
Yhteensä     6 6
             
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista        
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     27 13
    Voitot/tappiot     21 30
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     281 314
    Osinkotuotot     2 0
  Lainat ja muut saamiset        
    Korkotuotot     -1 0
  Muut rahoitusvarat        
    Voitot/tappiot     2 2
Yhteensä     333 359
             
Lainoista ja muista saamisista        
    Korkotuotot     4 4
    Voitot/tappiot     0 0
Yhteensä     4 4
             
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     151 184
    Voitot/tappiot     38 5
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     72 109
    Arvonalentumistappiot     -7 -140
    Osinkotuotot     42 27
Yhteensä     297 184
             
Yhteensä rahoitusvaroista     631 604
             
Muista varoista        
  Sijoituskiinteistöt        
    Voitot/tappiot     0 15
    Arvonalentumistappiot     0 0
    Muut     5 6
             
Yhteensä muista varoista     5 20
             
Palkkiotuotot, netto        
    Omaisuudenhoito     -15 -13
    Palkkiotuotot     23 17
Yhteensä     8 5
             
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä     645 629
             
Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyy        
  Sijoitustoiminnasta aiheutuvia kurssieroja     9 1
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 86 milj. euroa (-21) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
             
             
Omistusyhteisö        
             
Milj. €     2010 2009
Rahoitusvaroista        
  Johdannaissopimuksista        
    Voitot/tappiot     26 15
             
  Lainoista ja muista saamisista        
    Korkotuotot     1 1
    Voitot/tappiot     20 7
Yhteensä     21 8
             
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
  Saamistodistukset        
    Korkotuotot     9 19
    Voitot/tappiot     1 -4
  Osakkeet        
    Voitot/tappiot     0 -19
    Arvonalentumistappiot     -1 -1
    Osinkotuotot     2 81
Yhteensä     11 77
             
Yhteensä rahoitusvaroista     58 100
             
Muista varoista        
  Sijoituskiinteistöt        
    Voitot/tappiot     2 1
    Muut     0 0
             
Yhteensä muista varoista     2 1
             
Palkkiotuotot     1 8
             
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä     60 109
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 1 milj. euroa (23) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
             
Segmenttien väliset eliminoinnit     -9 24
             
Konserni yhteensä     1 183 1 155
             
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista.
             
Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa.
             
Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa.
             
Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
             
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan