Tulosta
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
             
         
Milj. €       2010 2009
Liiketoiminnan rahavirta        
  Voitto ennen veroja     702 523
  Oikaisut:        
    Poistot     0 0
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot     1 1
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot     0 23
    Muut oikaisut     79 10
  Oikaisut yhteensä     80 34
             
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)        
    Sijoitukset *)     -543 1 096
    Muut varat     10 -7
  Yhteensä     -533 1 089
             
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)        
    Rahoitusvelat     3 7
    Muut velat     52 2
    Maksetut korot     -143 -62
    Maksetut tuloverot     0 -5
  Yhteensä     -88 -58
             
  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat     161 1 587
             
Investointien rahavirta        
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin     -69 -1 759
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin     0 0
  Investointeihin käytetyt nettorahavarat     -69 -1 759
             
Rahoitustoiminnan rahavirta        
    Omien osakkeiden hankinta     - -1
    Maksetut osingot     -554 -444
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut     1 954 2 002
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset     -1 848 -1 008
  Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     -448 549
             
Rahavirrat yhteensä     -356 377
             
Rahavarat tilikauden alussa     412 35
Rahavarat tilikauden lopussa     56 412
Rahavarojen nettomuutos     -356 377
             
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.        
             
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:        
             
Milj. €     2010 2009
Saadut korot     78 17
Maksetut korot     143 -62
Saadut osingot     747 569
             
             
             
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan