Tulosta
Emoyhtiön tase
               
           
Milj. €   Liite   2010 2009
VASTAAVAA          
               
Pysyvät vastaavat          
Aineettomat hyödykkeet        
  Aineettomat oikeudet       - 0
  Muut pitkävaikutteiset menot       1 1
Aineelliset hyödykkeet        
  Rakennukset ja rakennelmat       1 1
  Koneet ja kalusto       1 1
  Muut aineelliset hyödykkeet       2 2
Sijoitukset          
  Osuudet saman konsernin yrityksissä     2 370 2 370
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä     145 122
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä     5 304 5 168
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä       150 -
  Muut osakkeet ja osuudet     40 41
  Muut saamiset     365 14
Lyhytaikaiset saamiset          
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä       - 3
  Laskennalliset verosaamiset     18 11
  Muut saamiset     56 29
  Siirtosaamiset     45 55
Rahat ja pankkisaamiset       56 412
               
VASTAAVAA YHTEENSÄ       8 553 8 229
               
VASTATTAVAA          
               
Oma pääoma        
  Osakepääoma       98 98
  Käyvän arvon rahasto       0 -3
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto       1 527 1 527
  Muut rahastot       273 273
  Edellisten tilikausien voitto / tappio       4 088 4 108
  Tilikauden voitto       710 531
            6 696 6 534
Vieras pääoma          
Pitkäaikainen vieras pääoma          
  Velat, joilla on on huonompi etuoikeus     - 37
  Joukkovelkakirjalainat       1 026 962
  Eläkelainat       130 130
               
Lyhytaikainen vieras pääoma          
  Yritystodistukset       575 466
  Muut velat     73 37
  Siirtovelat     53 63
               
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       8 553 8 229
               
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan