Tulosta
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
             
         
Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
             
  Sampo Oyj:n tilinpäätös liitetietoineen on laadittu suomalaisen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Sampo Oyj:n erillistilinpäätöksen laatimisperiaatteet eivät olennaisesti poikkea konsernin IFRS- standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Rahoitusvälineet on arvostettu markkinoilta saatuun käypään arvoon.
 
             
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
             
1 Liiketoiminnan muut tuotot
             
  Milj. €     2010 2009
  Tuotot kiinteistöomaisuudesta     1 2
  Muut tuotot     16 13
  Yhteensä     17 14
             
             
2 Poistot ja arvonalentumiset
             
  Milj. €     2010 2009
  Suunnitelman mukaiset poistot        
  Aineellisista hyödykkeistä     0 0
  Aineettomista hyödykkeistä     0 0
  Yhteensä     0 0
             
             
3 Liiketoiminnan muut kulut
             
  Milj. €     2010 2009
  Vuokrakulut     -1 -3
  Kulut kiinteistöomaisuudesta     0 -1
  Muut kulut     -10 -14
  Yhteensä     -12 -18
             
  Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
             
4 Tilintarkastajan palkkiot
             
  Milj. €     2010 2009
  KHT-yhteisö Ernst & Young Oy        
  Tilintarkastuspalkkiot     -0,2 -0,3
  Veroneuvonta     0,0 0,0
  Muut palkkiot     0,0 0,0
  Yhteensä     -0,2 -0,3
             
             
5 Rahoitustuotot ja -kulut
             
  Milj. €     2010 2009
  Saadut osingot yhteensä     747 569
  Korkotuotot yhteensä     69 58
  Korkokulut yhteensä     -118 -90
  Myyntivoitot yhteensä     0 1
  Myyntitappiot yhteensä     0 -23
  Valuuttatulos     -13 8
  Muut     25 16
  Yhteensä     710 538
             
             
             
Emoyhtiön taseen vastaavia koskevat liitetiedot
                   
               
6 Aineettomat hyödykkeet
                   
            2010 2009
  Milj. €       Informaatio-teknologia Muut hyödykkeet Informaatio-teknologia Muut hyödykkeet
  Hankintameno tilikauden alussa       3 2 3 2
  Kertyneet poistot tilikauden alussa       -3 -1 -3 -1
  Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot     0 0 0 0
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa       0 1 0 1
                   
                   
7 Aineelliset hyödykkeet
                   
            2010 2009
  Milj. €       Rakennukset ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet
  Hankintameno tilikauden alussa       2 4 4 4
  Lisäykset       0 0 0 0
  Vähennykset       - - -2 -
  Siirrot erien välillä       - 0 - -
  Kertyneet poistot tilikauden alussa       -1 -1 -1 0
    joista vähennysten kertyneet poistot     - 0 0 -
  Kertyneet arvonalentumiset tilikauden alussa     - - 0 -
    joista vähennysten kertyneet arvonalentumiset - - - -
  Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot     0 0 0 0
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa       1 3 1 3
                   
                   
8 Osuudet saman konsernin yrityksissä
                   
  Milj. €           2010 2009
  Hankintameno tilikauden alussa           2 370 2 370
  Vähennykset           - -
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa           2 370 2 370
                   
                   
9 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
                   
  Milj. €           2010 2009
  Hankintameno tilikauden alussa           122 122
  Lisäykset           23 22
  Vähennykset           - -23
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa           145 122
                   
  Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
                   
                   
10 Osuudet omistusyhteysyrityksissä
                   
  Milj. €           2010 2009
  Hankintameno tilikauden alussa           5 168 0
  Lisäykset           136 5 168
  Vähennykset           - -
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa           5 304 5 168
                   
                   
11 Muut osakkeet ja osuudet
                   
      2010 Arvonmuutokset   2009 Arvonmuutokset
  Milj. € Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Myytävissä olevat osakkeet 36 1 2   36 23 1 733
                   
                   
  Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
                   
  Milj. €           2010 2009
  Hankintameno tilikauden alussa 5 5
  Vähennykset -1 0
  Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 4 5
  Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
                   
                   
12 Sijoitusten muut saamiset
                   
      2010 Arvonmuutokset   2009 Arvonmuutokset
  Milj. € Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Käypä arvo Tulokseen
kirjatut
Käyvän
arvon
rahastoon
kirjatut
  Markkinaraha 359 - 0   - - -
  Joukkovelkakirjalainat 6 - 1   14 - -
  Yhteensä 365 - 1   14 - -
                   
                   
13 Muut saamiset
                   
  Milj. €           2010 2009
  Kauppahintasaamiset           16 16
  Johdannaiset           36 12
  Muut           5 1
  Yhteensä           56 29
                   
                   
14 Siirtosaamiset
                   
  Milj. €           2010 2009
  Siirtyvät korot           43 53
  Muut           2 3
  Yhteensä           45 55
                   
Emoyhtiön taseen vastattavia koskevat liitetiedot
                     
                 
15 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
                     
      Sidottu pääoma Vapaa pääoma
  Milj. € Osake-pääoma Ylikurssi rahasto Vara-rahasto Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1.2009   98 1 160 366 -1 759 - 273 4 548 4 686
  Siirrot oman pääoman erien välillä   -1 160 -366   1 527     0
  Osingonjako             -449 -449
  Osinkojen palautus             11 11
  Myytävissä olevat rahoitusvarat                
  - omaan pääomaan kirjattu määrä       17       17
  - tuloslaskelmaan siirretty määrä       1 739       1 739
  Omien osakkeiden hankinta             -1 -1
  Tilikauden voitto             531 531
  Kirjanpitoarvo 31.12.2009 98 0 0 -3 1 527 273 4 640 6 534
                     
                     
      Sidottu pääoma Vapaa pääoma
  Milj. € Osake-pääoma Ylikurssi rahasto Vara-rahasto Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1.2010 98 0 0 -3 1 527 273 4 640 6 534
  Osingonjako             -561 -561
  Osinkojen palautus             10 10
  Myytävissä olevat rahoitusvarat                
  - omaan pääomaan kirjattu määrä       2       2
  - tuloslaskelmaan siirretty määrä       1       1
  Omien osakkeiden hankinta               0
  Tilikauden voitto             710 710
  Kirjanpitoarvo 31.12.2010 98 0 0 0 1 527 273 4 799 6 696
                     
                     
  Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
                     
  Milj. €             2010 2009
  Emoyhtiö                
  Tilikauden voitto             710 531
  Kertyneet voittovarat             4 088 4 108
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto             1 527 1 527
  Muut rahastot             273 273
  Jakokelvottomat erät             0 -3
  Yhteensä             6 598 6 436
                     
                     
16 Osakepääoma
                     
  Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
                     
                   
17 Velat, joilla huonompi etuoikeus
               
  Milj.           2010 2009
  Debentuurilaina, nimellisarvoltaan 600 meur, call 21.4.09 due 2014       - 37
    - vuosittainen kiinteä korko 4,625% 4/2009 asti, jonka jälkeen vaihtuva korko        
                   
                   
18 Muut velat
                   
  Milj.           2010 2009
  Lunastamattomat osingot           26 29
  Johdannaiset           10 7
  Johdannaisten vakuudet           36 -
  Muut           1 1
  Yhteensä           73 37
                   
                   
19 Siirtovelat
                   
  Milj.           2010 2009
  Siirtyvät korot           47 47
  Muut           7 16
  Yhteensä           53 63
                   
                   
Tuloveroja koskevat liitetiedot
                   
20 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
                   
  Milj.           2010 2009
  Laskennalliset verosaamiset              
  Tappiot           19 5
  Jaksotuserot           0 6
  Käyvän arvon rahasto           0 1
  Yhteensä           19 12
                   
  Laskennalliset verovelat              
  Jaksotuserot           -1 -2
                   
  Yhteensä, netto           18 11
                   
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
                   
21 Eläkevastuut
                   
  Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
                   
                   
22 Vuokravastuut
                   
  Milj.           2010 2009
  Yhden vuoden kuluessa           1 1
  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa       3 3
  Yli viiden vuoden kuluessa           1 2
  Yhteensä           5 7
                   
                   
23 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
                   
  Milj.           2010 2009
  Merkintäsitoumukset           1 3
  Annetut sitoumukset yhteensä           1 3
    konserniyhtiöille tai niiden puolesta         - -
    osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta         - -
                   
                   
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
                   
24 Henkilöstön lukumäärä
                   
                Tilikautena
keskimäärin
Tilikautena
keskimäärin
  Kokoaikainen henkilöstö           49 52
  Osa-aikainen henkilöstö           2 1
  Määräaikainen henkilöstö           1 1
  Yhteensä           52 54
                   
                   
25 Johdon palkat ja palkkiot
                   
  (tuhatta euroa)         2010 2009
  Konsernijohtaja Kari Stadigh 8.4. - 31.12.2009   2 363 892
  Konsernijohtaja Björn Wahlroos 1.1. - 7.4.2009   - 572
                   
  Konsernijohtajan varamies Kari Stadigh 1.1. - 7.4.2009   - 336
                 
  Björn Wahlroosin työsuhde jatkui 30.6.2009 saakka. 8.4. - 30.6.2009   - 267
                   
  Hallituksen jäsenet              
  Björn Wahlroos           160 120
  Tom Berglund           80 80
  Anne Brunila           80 80
  Mattila Veli-Mati           80 80
  Eira Palin-Lehtonen           80 80
  Jukka Pekkarinen           80 80
  Christoffer Taxell           80 80
  Matti Vuoria           100 100
                   
  Eläkesitoumukset
  Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
                   
                   
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
                   
26 Osakeomistukset 31.12.2010
                   
  Yhtiön nimi       Omistus-osuus-% *) Osakkeiden kirjanpito-arvo milj. e
  Saman konsernin yritykset          
             
  Vahinkovakuutustoiminta          
  If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi       100 1 886
             
  Henkivakuutustoiminta          
  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi       100 484
             
  Muu toiminta          
  Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi       100 1
             
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan