Sampo Group

Emoyhtiön tuloslaskelma
             
         
Milj. € Liite   2010 2009
Liiketoiminnan muut tuotot   17 14
             
Henkilöstökulut        
  Palkat ja palkkiot     -11 -9
  Henkilösivukulut        
    Eläkekulut     -1 -2
    Muut henkilösivukulut     -1 -1
             
Poistot ja arvonalentumiset      
  Suunnitelman mukaiset poistot     0 0
             
Liiketoiminnan muut kulut   -12 -18
             
Liikevoitto     -8 -15
             
Rahoitustuotot ja -kulut      
  Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä     540 488
  Tuotot muista osuuksista     207 81
  Muut korko- ja rahoitustuotot        
    Saman konsernin yrityksiltä     7 8
    Muilta     2 11
  Muut tuotot ja kulut sijoituksista     25 -7
  Muut korkotuotot     60 39
  Korkokulut ja muut rahoituskulut        
    Saman konsernin yrityksille     -1 -1
    Muille kuin saman konsernin yrityksille     -116 -89
  Valuuttatulos     -13 8
             
Voitto ennen veroja     702 522
             
Tuloverot        
  Tilikauden verot     - -
  Aikaisempien tilikausien verot     0 2
  Laskennalliset verot     9 7
             
Tilikauden voitto     710 531